Verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 februari 2021

De kerkenraad heeft woensdagmiddag 17 februari om 15.00 uur vergaderd. Dit i.v.m. de avondklok.

Sieds Prins heet ons op dit ongebruikelijk tijdstip welkom. Om als kerkenraad niet alléén maar met praktische zaken bezig te zijn, hebben we het een aantal vergaderingen geleden gehad over het feit dat we ook als kerkenraad moeten weten waarom we kerkenraad en niet zomaar een clubje hobbyisten zijn. Daarom hebben we de Bijbelstudie voorafgaand aan de vergadering weer ingevoerd. Bij toerbeurt verzorgen de leden een opening. Soms zijn het maar een paar woorden en soms een (korte) discussie. Deze middag zal Marleen Stokroos de opening verzorgen…

Het is woensdag 17 februari Aswoensdag, begin van de 40-dagen-tijd. Naar aanleiding hiervan leest Marleen met ons: Marcus 1:15 en psalm 51. In Marcus gaat het over ‘kom tot inkeer, het koninkrijk van God is nabij’. In deze 40-dagen-tijd mogen we stil zijn en ook denken aan en verlangen naar de toekomst die ons te wachten staat.

In Psalm 51 geeft koning David zijn fouten toe aan God. David was fout bezig geweest. Slapen met Bathseba en daarna haar man Uria vooraan in het slagveld te zetten zodat hij wel als 1 van eersten moest sneuvelen; 2 grote zonden kort naar elkaar. David wist dat hij fout was en hij ging op de knieën en beleed voor God, maar gaf ook voor Nathan zijn fouten toe. Net als David zijn ook wij zondige mensen. Ook wij mogen met onze fouten en tekortkomingen altijd bij onze God en Vader komen omdat zijn zoon, onze Heer Jezus Christus, alles voor ons heeft betaald aan het kruis. Het wordt Goede Vrijdag - inktzwart omdat God zijn enige zoon voor ons liet sterven - maar na 3 dagen werd het feest. Onze Heer stond op uit de dood. De dood was niet sterk genoeg: onze God heeft de dood voor ons overwonnen. Nieuw leven - het werd Pasen na 3 dagen en 3 nachten stond onze Heer op uit de dood. Hiermee zijn wij met Hem gestorven en weer opgestaan. Voor onze zonde is betaald zodat wij altijd uit Genade tot God mogen komen.

“Wat een voorrecht dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan”

Na deze korte Bijbelstudie gaat Marleen ons voor in gebed.

Kerkdiensten:

Helaas zitten we nog steeds in een strenge Lock down. Dit betekent voor ons dat we de kerkdiensten tot nader order alleen Online kunnen vieren. We prijzen ons gelukkig dat we de mogelijkheden hebben dat we de kerkdiensten kunnen luisteren en ook live kunnen meekijken. Gelukkig is onze God niet gebonden aan en in een kerk maar Hij wil door zijn Geest bij ons binnenkomen.

Door bovenstaande maatregelen hebben we besloten tot nader order geen koffiedrinken na de dienst te organiseren en ook het ‘Heilig avondmaal’ zal voorlopig niet worden gevierd.

Beleid kerkenraad: De kerkenraad heeft een mail van een gemeentelid binnengekregen. In deze mail uit het gemeentelid zijn/haar zorgen over een artikel uit Trouw. Het gaat om het ledenverloop binnen onze kerken en met name de jeugd. Hoe is dit bij ons? En kunnen wij een prognose geven over hoe het bij ons zal gaan over een aantal jaren.

De kerkenraad heeft informatie opgevraagd bij het kerkelijk bureau. Hierin zien we wel wat verloop, maar het is moeilijk om hier nu al een bepaald beeld van te schetsen. Hetzelfde geldt voor hoelang we nog zelfstandig kerkelijke gemeente kunnen zijn. De kerkenraad wil binnenkort bezig gaan met het beleidsplan. In dit plan zullen we goed moeten gaan kijken naar bovenstaande zaken, maar ook naar: hoe houden we de jeugd en jongvolwassenen erbij? Misschien overweegt de kerkenraad zelfs wel om speciaal een jongerenwerker hiervoor aan te trekken. Zover is het nog niet, maar zoals gezegd, de kerkenraad gaat binnenkort wel bezig met een beleidsplan en visie. De kerkenraad zal hier gemeenteleden voor benaderen om mee te denken. Wordt vervolgd.

Jongvolwassenen:

Marleen en Henk hebben via de bestaande jeugd-app de jongeren opgeroepen om via muziek met elkaar in gesprek te komen. Marleen heeft de aftrap gedaan met een lied dat haar aanspreekt en na ongeveer 5 dagen zonder reactie wordt een ander aangewezen die dan een muzieknummer door kan appen dat hem/haar aanspreekt en daar kunnen ze dan weer met elkaar over in gesprek. De muziek hoeft niet uitgesproken christelijk te zijn. Hierdoor proberen we toch met elkaar in gesprek te geraken en uit te spreken wat ons raakt. Muziek is immers emotie. Op een later tijdstip willen we nog met elkaar in gesprek over ‘het geloof’: Wat zegt het geloof jou? Hoe sta je in het geloof? Hoe sta je tegenover de doop/belijdenis, hoe zie je de toekomst van de kerk enz.… als het vanwege corona nog steeds niet live kan, willen we proberen om via Teams of Zoom met elkaar in gesprek te komen. Lees je dit nu als jongvolwassenen en denk je? Hé, daar wil ik ook graag aan meedoen! geef dit dan aan bij Marleen of Henk.

Pastoraat:

Vorig jaar zijn we begonnen met het gemeentegesprek ‘Terug naar de Bron’. Doel hiervan is om met elkaar te ontdekken waar onze gaven en talenten liggen. En hoe we verder moeten met de taken in de kerk o.a. de kerkenraad. Dit heeft ook alles te maken met de toekomst en hoe we in de toekomst nog volwaardig kerk kunnen zijn. Daarom is het zeer wenselijk dat, zodra het kan en mag, we dit weer oppakken.

Beheer:

Roel Meijer praat ons bij over de mogelijke verkoop van Kostersgang 1-3. Er zijn nog wat kadastrale wijzigingen nodig en grondruil tussen de burgerlijke gemeente ‘Het Hogeland’ en onze kerkelijke gemeente. Nadat de kerkenraad alle benodigde stukken heeft ingezien geven ze Roel fiat om e.e.a. in werking te zetten.

In het ‘Gebouwtje’ waren nog zgn. drieluiken aanwezig, gemaakt door gemeenteleden. Deze schilderijen krijgen nu een plekje in de kerk.

De kerkenraad vergadert weer op woensdagmiddag 10 maart, om 15.00 uur. Heeft u zaken waar u zich zorgen over maakt of zaken die u besproken wilt hebben? Meldt het bij ons en we zetten het op de agenda.

Namens de kerkenraad, Henk Veenstra


 

 

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 maart 2021

Sieds opent de vergadering door met ons Mattheüs 20:17-23 te lezen uit: ‘Bijbel in Gewone Taal’. Na een korte bespreking over het gelezen gedeelte gaat Sieds ons voor in gebed.

Kerkzaken:

Kerkdiensten: Hoewel de landelijke PKN wat versoepelingen heeft afgekondigd, willen wij toch nog wat terughoudend – lees voorzichtig zijn. We spreken met elkaar af dat we per maand gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Voor de maand april betekent dit dat we de diensten nog online zullen gaan houden.

De Gezin/school kerkdienst die voor 25 april gepland staat zal dan ook online gehouden worden. Marleen gaat kijken of ze iets op school kan doen met filmpjes maken en die dan meenemen in de dienst.

Voorbede: we merken dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van het aanvragen van voorbede. Deels is dit te begrijpen omdat we al bijna een jaar alleen online kerkdiensten houden. Maar graag willen we dit weer bij u onder de aandacht brengen. Een voorbede is om vanuit verbondenheid met elkaar, het aan God voorleggen van spanningsvolle of verdrietige maar ook blijde gebeurtenissen in onze levens. Om God te vragen om zijn steun en betrokkenheid op ons mensen en op onze betrokkenheid op elkaar. Bijvoorbeeld bij een operatie of behandeling waar u voor staat, verlies van een geliefde, bij verlies van werk of andere zekerheden of zorgen. Het kan ook iets vreugdevols zijn of waar je dankbaar voor bent zoals geboorte of het samen kunnen vieren van een verjaardag wat niet meer was verwacht. Vaak speelt een mate van bescheidenheid of privacy een rol om geen voorbede te willen. Dit is altijd heel persoonlijk. Het wel doen van voorbede vanuit onze verbondenheid met elkaar kan sterkend en steunend zijn. Tevens geeft het gemeenteleden een mogelijkheid tot betrokkenheid op elkaar.

Kijkend naar voorbeelden uit omliggende gemeenten zien we het gebruik om de bloemengroet niet alleen te melden tijdens de afkondigingen in de dienst en in de kerkbode-/gemeenteberichten, maar om ook voorbede te doen voor degene(n) die de bloemen ontvangen. Dit vinden we een mooi gebruik. We willen dit graag ook binnen onze gemeente vorm gaan geven, met in achtneming van de mate van privacy zoals ook gebruikelijk is binnen de kerkbode-/gemeenteberichten.

Als u/jij voorbede wilt, kunt u/je dit aangeven bij Marleen of één van de kerkenraadsleden. Als we weer fysiek kerken dan kunt u/je dit ook weer aangeven via de voorbede-boeken in de kerk. Waarbij het wel zo is, dat als u voorbede aanvraagt via het voorbedeboek, het bij persoonlijke omstandigheden wel belangrijk is dat u weet of diegene de betreffende voorbede op prijs stelt.

Verjaardagen kinderen t/m 12 jaar: via een gemeentelid kregen we de vraag of het misschien leuk zou zijn dat we in de kerkdienst aandacht geven aan de verjaardag van kinderen t/m 12 jaar. De kinderen die in die afgelopen week jarig zijn geweest worden dan genoemd voor en in het gebed. We danken dan met hen en hun ouders dat ze jarig zijn geweest en weer een levensjaar erbij hebben gekregen. Na afloop kunnen ze dan een cadeautje krijgen. Op deze manier krijgen onze jeugdige kerkleden al vroeg een band met de kerk. Als kerkenraad vinden we dit een mooi idee. We moeten even kijken hoe we praktische invulling hieraan willen geven. Aan de kindernevendienst zullen we vragen om hierin met ons mee te denken.

Kerk in dorp: Vanuit de gemeente kwam de vraag om te kijken hoe we de Laurentiuskerk als monumentaal gebouw meer plek in het dorp kunnen geven. Op basis van deze vraag deelde Jolanda Tuma haar ervaringen hiermee in omliggende dorpen met ons. Jolanda vertelde hoe kerken die in afnemende mate voor kerkdiensten gebruikt worden op andere wijze van betekenis kunnen worden. De kracht zit erin om met de mensen uit het dorp zelf hierover in gesprek te gaan. Elk dorp kent een eigen cultuur en behoefte. Jolanda deelt meerdere mooie en verschillende ervaringen met ons. Sleutelwoorden zijn: verbinding zoeken op het terrein van gemeenschap, cultuur en spiritualiteit. Via deze insteken worden er allerlei alternatieven bedacht zodat de kerk wel blijft leven in het dorp. Het monumentale kerkgebouw kan dan als verbindende factor gaan leiden. Dorpsgenoten kunnen kennisnemen van de rijke geschiedenis van de kerken en er kan gemeenschapszin ontstaan ook met mensen die vanuit levensbeschouwing minder of niets met een kerkgebouw hebben. Uit Jolanda haar ervaring komt ook naar voren dat één persoon met een spin-in-het-web functie handig is. En dat het overbruggen van weerstanden die een kerkgebouw bij sommigen oproepen tijd vraagt. Jolanda wil ons ondersteunen in een eerste aanzet om dit ook in Baflo verder vorm te gaan geven. Er worden een aantal namen van gemeenteleden genoemd die mogelijk wel in een brainstormsessie willen meedoen. Roel Meijer zal namens de kerkenraad deze mensen hiervoor uitnodigen.

Glossy - P Kring: Marleen deelt mee dat de jeugd van onze kerk en die van Warffum samen een Glossy hebben gemaakt. We zijn met u benieuwd wat de jeugd ervan heeft gemaakt. Binnenkort valt deze bij u in de brievenbus.

Beleidsplan: Ons huidig beleidsplan loopt t/m 2022.  De kerkenraad wil binnen afzienbare tijd aan de gang met een nieuw beleidsplan. Zodra er weer wat meer mogelijk is, zullen er gemeenteleden gevraagd worden om samen met ons hierover na te denken.

Jongvolwassenen: Marleen Stokroos en Henk Veenstra zijn via de app van de jongvolwassenen begonnen met het elkaar toesturen van liederen die men aanspreekt. Dit kan naast een christelijk lied ook een lied zijn van bijv. Marco Borsato of Nick en Simon enz. Door dit te delen proberen we met elkaar te kijken waar je je kracht, hulp en inspiratie uithaalt. Ook willen we proberen om weer fysiek bij elkaar te komen en als dat niet lukt via Teams. We willen dan graag in gesprek over thema’s die in de kerk leven. Denk aan: Wat betekent het wel of niet doen van belijdenis voor jou? / hoe zie jij de kerk over pakweg 10 jaar? / is de kerk saai? enz.

U ziet de kerkenraad is op al tal van gebieden actief. We zoeken nog steeds kerkenraadsleden. Dus neem gerust contact op als u het wat lijkt.

De volgende vergadering zal op woensdagavond 14 april om 20.00 uur worden gehouden.

Namens de kerkenraad, Henk Veenstra