Collecte-actie

 

Betreft:         Actie   Solidariteitskas 2020

 Actie   Onderweg 2020

 Dankdag collecte 2020

 

Baflo, november 2020

 

 

Geachte leden van onze gemeente,

 

Middels deze oproep willen we aandacht vragen voor de actie Solidariteitskas, voor Onderweg en voor de Dankdag collecte 2020.

 

Solidariteitskas 2020

 

Gemeenten helpen elkaar

Dat is het uitgangspunt voor het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert.

De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf niet kunnen financieren.

Ook kunnen er andere redenen zijn die ertoe leiden dat gemeenten tijdelijk hulp nodig hebben.

De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeentezijn.

Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een gemeenteadviseur om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen.

En dat alles onder het motto: Vr gemeenten dr gemeenten.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit de plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk.

 

Wat we samendoen

Behalve voor de steun aan individuele gemeenten, worden de middelen van de Solidariteitskas ook ingezet om werkzaamheden te bekostigen die de kerk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten beschouwt.


 

 

Bijdragen

De verplichte afdracht aan de Solidariteitskas voor onze gemeente bedraagt dit jaar ----,--.

De opbrengst van deze rondgang blijft de laatste jaren sterk achter bij de verplichte afdracht.

Wij vragen u dan ook dringend om een bijdrage van --,-- per adres.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

De betaalgegevens voor het overmaken van uw bijdrage vindt u aan het eind van deze oproep.

 

Onderweg 2020

 

In onze kerkelijke gemeente krijgt ieder 10 x per jaar Onderweg in de brievenbus met informatie, nieuws, mededelingen en af en toe gedichten of verhalen.

De redactie zorgt ervoor dat alles keurig in het blad vermeld wordt, waarna dit gemaakt wordt door de mensen van De Schakel.

Hieraan zijn kosten verbonden.

Een aantal gemeenteleden heeft al een bijdrage overgemaakt.

Daarvoor onze dank. Als u dat nog niet gedaan heeft, vragen we u dringend dit alsnog te doen.

 

De betaalgegevens voor het overmaken van uw bijdrage vindt u aan het eind van deze oproep.

 

Dankdag collecte 2020

 

De dankdienst is gehouden op woensdag 4 november.

Omdat we op dit moment niet collecteren tijdens de kerkdiensten vragen wij u uw bijdrage aan deze collecte op onderstaande bankrekening over te maken.

De opbrengst van deze collecte is begroot op ----,--.

 

De betaalgegevens voor het overmaken van uw bijdrage vindt u aan het eind van deze oproep.

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.


 

Namens de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Baflo c.a.

Met vriendelijke groet,

 

Roel Meijer

Sieds Prins

Andries Dijkstra

Jacob Cleveringa

Johan van der Leij (secretaris krm PgBaflo; tel. (zie boekje)

 

Betaalgegevens:

 

IBAN-rekeningnummer:         NL90 RABO 0304900184

Ten name van:                       Protestantse gemeente Baflo c.a.

Onder vermelding van:                        Solidariteitskas 2020              

Onderweg 2020                      

Dankdag collecte 2020