Beste gemeenteleden,

De kerkenraad heeft sinds kort een notulist(e) Jenny Werkman. Hiermee ging een wens in vervulling van de kerkenraad.

Wij kunnen ons nu meer op de inhoud richten zonder er om te denken dat we ook nog moeten notuleren.

Een andere wens is om ook u en jou als gemeente van onze Heer Jezus Christus, op de hoogte te houden, door middel van een verslag wat de kerkenraad zoal bespreekt op een avond,

De kerkenraad heeft hier onderling over gesproken en ondergetekende zal vanaf nu van elke vergadering een verslaglegging doen.

Verslag van 3 augustus 2020

De avond werd om 20.00 uur geopend door de voorzitter Sieds Prins. 

Iedereen werd welkom geheten.

Ook Anja Prins was aanwezig.

Anja heeft in de eredienst van 5 juli afscheid genomen als diaken en kerkenraadslid.

In deze vergadering waarin we nog een aantal lopende zaken behandelden, hadden we haar hier nog uitgenodigd.

De notulen van 12 mei, de notulen van de kerkenraad en een kleine groep gemeenteleden van 10 juni 2020 spreken we samen door en worden goed bevonden en getekend voor in het archief.

De kerkenraad heeft een aantal brieven binnengekregen van gemeenteleden met daarin aanbevelingen dat het wijs is om Marleen Stokroos een contract aan te bieden voor onbepaalde tijd.

Hoe nu verder met een kleine kerkenraad? Op dit moment zijn we maar met ons drieën. Marleen is weliswaar ook lid maar boventallig en geldt als zodanig niet mee. We hebben geen officiële diaconie meer. Dit alles baart ons wel zorgen. We zijn ons aan het beraden hoe we verder moeten gaan. We wachten eerst de gemeenteavond met ds. Hommes af.

We spreken gezamenlijk door hoe we de gemeenteavond precies vorm willen gaan geven. Sieds Prins zal het voorwoord doen en iedereen welkom heten en vervolgens zal Marleen Stokroos de opening van de avond verzorgen. Daarna zal Sieds Prins de agenda verder afwerken. De punten 5 en 6 zal Henk Veenstra gaan verzorgen en punt 7 zal Roel Meijer voor zijn rekening nemen.

Het streven is om 22.00 uur klaar te zijn.

Startzondag 13 september 2020:

Het zal een andere startzondag worden dan anders i.v.m. Corona. We weten niet hoe het virus zich in de komende tijd zal ontwikkelen en kunnen daarom ook nog niet echt hele plannen maken. Marleen Stokroos doet het voorstel om de dienst voor te bereiden met een aantal (jong) volwassenen. Het thema van de startzondag zal zijn “Het Goede leven” Sieds Prins heeft een voorstel voor een Gospel duo: “Hans en Karin” uit te nodigen voor deze startzondag.

(Tijdens het maken van dit verslag, werd duidelijk dat ze niet op 6 september kunnen, maar wel op zondag 13 september, vandaar de verplaatsing van de startzondag)

Henk Veenstra zal via de groepsapp van de (jong) volwassenen en ook via de gemeenteberichten hiervoor alvast een oproepje doen, wie er mee wil helpen met de voorbereidingen voor deze dienst.

Website en digitale gemeenteberichten:
Marleen Stokroos heeft een paar keer contact gehad met Pieter Jan over de vertraagde verzending van de digitale gemeenteberichten en het ontvangen van de berichten als ongewenste/SPAM bericht. Meerdere mensen zijn hierover aan het brainstormen hoe we dit probleem kunnen verhelpen. Ook verzorgt Pieter Jan tot ons genoegen de website van de kerk al lange tijd. Pieter Jan kwam met het briljante idee om eens een websitebeheerder mee te laten kijken voor technische ondersteuning. In dit kader is Pieter Jan uitgenodigd voor de kerkenraadsvergadering van 8 september 2020. Wim Zuidema is benaderd als website deskundige om ook op deze vergadering aanwezig te zijn i.v.m. zijn expertise.

Beheer:
Roel Meijer praat ons bij over de besluitvorming van de verkoop van het gebouwtje en woning aan de Kostersgang 1 – 3.

De verbouw van Concordia verloopt op rolletjes. Echter vanwege toch wat tijdsdruk zullen sommige werkzaamheden uitbesteed gaan worden. De kerkenraad wil vanaf deze plaats Klaas Kadijk en ook Roel Meijer in het zonnetje zetten voor het vele werk en de vele uren wat ze in Concordia al hebben gestoken en hopelijk nog gaan steken. Dank jullie wel!

Diaconie:
Op dit moment is Anita Meijer (zonder lid te zijn van de kerkenraad) onze enige diaconaal - rentmeester. Waar we kunnen zullen we haar helpen met de werkzaamheden. I.v.m. Corona is besloten om de avondmaalsviering van 16 september 2020 niet door te laten gaan. Ook de avondmaalsviering in Viskenij zal komen te vervallen. Wanneer we weer avondmaal kunnen en mogen vieren hangt dus af van hoe het virus zich ontwikkelt. Henk Veenstra doet een voorstel dat zodra het weer mogelijk is, om dan ook vanwege de hygiëne in het vervolg te werken met kleine plastic bekertjes.

Pastoraat:

Gelukkig kan Marleen de pastorale huisbezoeken weer gaan afleggen. Er wordt goed contact onderhouden tussen Marleen Stokroos en de pastorale raad en tussen pastorale raad en wijkmedewerkers. Als kerkenraad zijn we heel blij met deze groep vrijwilligers. Pastoraat is toch heel belangrijk en goed naar elkaar blijven omzien. Mocht u dit lezen en behoefte hebben aan een (pastoraal) gesprek kunt u contact opnemen met 1 van uw wijkmedewerkers, Marleen Stokroos of iemand van de kerkenraad.

De kerkenraad heeft in nauw overleg met de kerkrentmeesters alle ‘ins en outs’ besproken hoe we veilig een eredienst te kunnen beleggen. Hiervoor is een protocol opgesteld, besproken en vastgelegd. Ook is gesproken over het zingen. Via de landelijke PKN zijn hiervoor richtlijnen in samenspraak met het RIVM afgegeven. Na berekeningen vinden wij als kerkenraad het verantwoord om te zingen in de erediensten.  Sinds 5 juli 2020 komen we dan ook weer samen rondom Het Woord. We merken dat nog niet iedereen deze stap durft te zetten en hier hebben we dan ook alle begrip voor.

Gelukkig is er sinds kort een camera geplaatst in de kerk zodat u thuis de dienst nog beter mee kunt beleven. De dienst staat als na de handdruk (nu in Corona-tijd als er een knikje is gegeven) onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende voorganger.
Mocht een voorganger liever niet willen dat er gezongen wordt dan zal dit tijdens deze dienst meegedeeld worden aan de gemeente.

Afscheid Anja Prins:
We nemen in deze vergadering afscheid van Anja prins als diaken. We zijn Anja Prins veel dank verschuldigd voor het al het werk dat ze gedaan heeft in de raad. Anja bedankt! Gelukkig gaat Anja Prins wel door met haar taken als lid van de pastorale raad en als wijkbezoeker/postbode.

Rond 22.00 uur sluit Sieds Prins de vergadering met een dankgebed en wenst ons wel thuis.

Namens de kerkenraad, Henk Veenstra

 

Verslag van de gemeenteavond van 11 augustus 2020

De avond wordt geopend door de voorzitter van de kerkenraad Sieds Prins. Alle aanwezige gemeenteleden in de kerk, 21 personen, en de mensen die rechtstreeks thuis meeluisteren worden welkom geheten. In het bijzonder wordt onze classis predikant ds. Jan Hommes als gastspreker op deze avond welkom geheten.

In het kort vertelt Sieds Prins waar het deze avond over gaat en daarna geeft hij het woord aan Marleen Stokroos voor de opening.

Opening:
Marleen Stokroos gebruikt als beeld bij de opening de tuin van Klaas en Grietje Sirks. In de tuin van Klaas en Grietje Sirks groeit van alles, peren, appels, boontjes, kortom een klein paradijsje op aarde.  Er is echter één boompje wat niet wilde groeien. En na 12 jaar zegt Grietje: het boompje mag wat mij betreft wel weg. Maar Klaas wil het boompje toch nog één jaar laten staan, één jaar om toch nog vrucht te dragen. Hij snoeit en voedt de bodem. En wat gebeurt er? Juist ja! Het boompje begint warempel toch te groeien en vrucht te dragen.

Zo schets Marleen Stokroos ook het gemeenteleven. Er wordt ontzettend veel gedaan binnen en buiten de kerk. Heel veel dingen die vrucht dragen denk aan o.a. – ouderenmiddagenHigh Tea- kerstavond samen met GKV Het Anker voor het hele dorp, enzovoorts. Helaas ook dingen die geen vrucht meer dragen zoals o.a. – geen liturgiecommissie meer- kleine kerkenraad- enzovoorts.

Om onze bodem te voeden, te ontdekken waar onze krachten liggen om verder vrucht te dragen is het goed om met elkaar stil te staan bij vragen als: Waar gaat het in de gemeente om? Waar gaat ons hart sneller van kloppen? Wat is nu echt de kern van het geloof en ons gemeentezijn?  Moeten we niet gewoon terug naar de “Bron”? Met elkaar onze goede God en Vader te mogen ontmoeten? Marleen nodigt ons uit om het daar met elkaar over te hebben.

Als teken van Gods aanwezigheid in ons midden steekt Marleen Stokroos de Paaskaars aan en gaat met ons voor in gebed.

Kleine gemeenten:

Onze classis predikant ds. Jan Hommes, krijgt het woord.

Eerst vertelt ds. Jan Hommes een beetje wat een classis predikant inhoudt en ook wat het vooral niet is. Daarna gaat hij in op de vraag wat is een “Kleine gemeente” de synode van de PKN Kerken heeft een notitie gemaakt over “Kleinere gemeenten lichter”. In het begin van dit jaar zijn de leden van de kerkenraad en Marleen Stokroos naar Assen geweest om naar deze zienswijze te horen.

Ds. Jan Hommes: Marleen heeft al heel wat gras voor mijn voeten weggemaaid, maar toch zoals Marleen het zegt zo klopt het wel.

Wat is de inhoud van de kerk? Hoe kijken we aan tegen mensen die samenleven in armoede? Hoe zijn we bijvoorbeeld kerk in het dorp of stad waar we wonen? Als je gemeente wil zijn dan zijn er vijf vitale punten waar je als kerk voor moet kunnen zorgen. Anders gezegd: als je deze vijf punten kunt realiseren dan kun je al gemeente zijn. En dan maakt het aantal niet uit. Christus zelf zegt immers: “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden” Mattheüs 18:20.

De vijf vitale punten voor een gemeente zijn:

1.  Erediensten op zondagmorgen

2.  Omzien naar elkaar: pastorale zorg

3.  Diaconie

4.  Vorming en toerusting

5.  Missionaire gemeentezijn.

Nu u dit dus weet, kunt u zichzelf als gemeente de vraag stellen: hoe wilt u gemeente zijn? Een gemeente die viert- gemeenschap-troost-geloof- enzovoorts. Maar ook het Heilig Avondmaal en de Doop, kortom de sacramenten te mogen en kunnen bedienen.

De volgende vraag is: willen jullie gemeente zijn alleen voor jezelf? Hou je het geloof binnen de muren van de kerk? Of ga je er mee naar buiten? Het dorp in of verder missionaire gemeente zijn? Uitnodigend, een goede buur voor de buurt enzovoorts.

Als kerkgemeenschap is het echt nodig om alles goed te regelen. Daarom is er een kerkenraad nodig. Een kerkenraad die tenminste uit 6 personen bestaat. Dus het is heel erg belangrijk dat u snel weer een volwaardige kerkenraad krijgt. Vanuit de gemeente komt de vraag: En wat als dit op korte termijn niet lukt? Dan zal de kerkenraad een verzoek moeten indienen bij de classis. Na goedkeuring van de classis mag je dan tijdelijk een noodgreep doen, doormiddel van tijdelijk drie ouderlingen uit andere gemeente laten meedraaien met kerkenraadsvergaderingen. Dit om besluiten te kunnen nemen.

Verder is het belangrijk om met de jeugd/jongvolwassenen in gesprek te gaan en te blijven. De jeugd neemt geen genoegen met standaardantwoorden, dus we moeten ook laten blijken dat het ons echt menens is.  Verder is het verstandig om een beleidsplan te maken.

Na een korte pauze gaan we verder met de agenda:

Contract Marleen Stokroos:

Namens de kerkenraad legt Sieds Prins het voorgenomen besluit uit om Marleen Stokroos een contract aan te bieden voor onbepaalde tijd. Marleen Stokroos doet veel en goed werk in onze gemeente. De gemeenteleden zijn overwegend positief en na de uitleg waarom de kerkenraad tot dit besluit is gekomen en er om reactie gevraagd wordt beginnen de aanwezige gemeenteleden spontaan te applaudisseren. Hiermee stemt men dus in met de aanstelling van Marleen Stokroos. De kerkenraad stelt hierbij vast dat Marleen Stokroos haar contract krijgt voor onbepaalde tijd. Het contract zal worden uitgewerkt door de kerkrentmeesters. Marleen is blij dat ze haar werk binnen onze gemeente kan voortzetten.


 

 

Toekomst van onze gemeente:

Namens de kerkenraad neemt Henk Veenstra hierbij het woord.

Er is deze avond al veel, heel veel gezegd. Zijn er nu al van de aanwezige gemeenteleden mensen die zich geroepen voelen voor een ambt? Nee, op dit moment is er nog niemand die zich spontaan meldt en daar hadden we ook niet op gerekend.

We gaan als kerkenraad nu eerst een verzoek indienen bij de classis om (tijdelijk) met een kleine kerkenraad door te gaan. Verder gaan we kijken of we (tijdelijk) kunnen samenwerken met de kerkenraad van Warffum. Dit betekent dat we tijdens vergaderingen drie leden van de kerkenraad van Warffum erbij krijgen. Dit zal dan met name zijn voor belangrijke besluiten. We zijn dan besluitvaardig en kerkordelijk ook gerechtigd.

De kerkenraad gaat kijken hoe we verder gaan. We willen vaker met u als gemeente in gesprek omdat we samen de kerk en dus ook samen verantwoordelijk zijn. In deze gesprekken willen we toch kijken waar mensen hun krachten liggen en misschien toch een functie in de kerkenraad kunnen aanvaarden. De kerkenraad gaat ook zelf in gesprek en zal misschien ook zelf mensen gaan benaderen voor een functie. We hopen binnen afzienbare tijd weer een volwaardige kerkenraad te hebben. En gezien wat er gebeurt binnen onze gemeente moet dit toch mogelijk zijn. De kerkenraad laat u weten wanneer u wordt uitgenodigd. We hopen dan met u/ jou in gesprek te komen over wat de “Bron” van ons kerkzijn is en hoe we dat samen kunnen vormgeven. Wordt vervolgd.

Verkoop gebouwtje kostersgang 1-3:
Namens de kerkrentmeesters en als lid van de kerkenraad legt Roel Meijer uit hoe het tot stand is gekomen waarom het gebouwtje verkocht moet worden. Na dit gehoord hebbende gaan de aanwezige gemeenteleden hiermee akkoord. Via de mail hebben gemeenteleden kunnen reageren maar dit is niet gebeurd. Hiermee stemt de kerkenraad in met dit besluit.

Rondvraag:
Vraag: wie is de aannemer van Concordia?
Antwoord: Er is geen aannemer. Klaas Kadijk en Roel Meijer verbouwen Concordia. Veel, heel veel dingen doen ze zelf. Ze zijn dan ook eigen aannemer. Waarschijnlijk wordt het maken van het dak uitbesteed aan Bolhuis en de ramen worden gedaan door Luurtsema. Door veel zelf te doen besparen we in de kosten.

Sluiting:
Als voorzitter van de kerkenraad dankt Sieds Prins eenieder die deze avond aanwezig was. De mensen thuis worden bedankt voor het meekijken en de mensen die een mail hebben gestuurd met zaken die vanavond passeerden worden bedankt voor hun moeite om hun mening via de mail te geven.

Marleen Stokroos sluit vervolgens met ons af door met elkaar lied 248: 1 te zingen.

“De dag door uwe Gunst ontvangen” omdat als wij slapengaan, er aan de andere kant van de wereld weer iemand opstaat. Het is een doorgaande lofprijzing en de lofprijzing aan God gaat ondanks alles door en dat stopt niet. Verder denken we ook aan de mensen in Beiroet, en daarom wil Marleen Stokroos afsluiten door dit lied te zingen.

Het laatste couplet van dit lied had nog een verassing element in zich. Geert Doornbos (organist) had zelf hier nog een tekst op gemaakt doelende op Marleen Stokroos haar aanstelling en een felicitatie door middel van dit 5e couplet te zingen.

Wij danken u God nu voor deze dag,

dat Marleen, werken, dienen mag!

De vrede van God rust op deze kerk,

Gods kracht en liefde voor jou in dit werk!

 

U kunt de hele avond terugkijken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1207-PKN-Baflo

 

Namens de kerkenraad, Henk Veenstra