Berichten vanuit de kerkenraad

Verslag kerkenraadsvergadering 14 mei 2019

De kerkenraadsvergadering wordt geopend door Sieds met een meditatie over de essentie van het voeden van het geloofsleven.

Janita is afwezig omdat ze het i.v.m. haar zwangerschap meer rust moet nemen. Marleen neemt de rol van notulist op zich. Daarnaast stellen we vast dat het vinden van een notulist voor de kerkenraadsvergaderingen urgenter wordt. We denken na over wie we hiervoor kunnen benaderen.

Na de opening wordt de binnengekomen post behandeld.

·       Een gemeentelid heeft een brief geschreven met een aanbeveling voor uitbreiding werkpercentage kerkelijk werker en aandachtspunten m.b.t. Concordia (deze worden meegenomen naar het gemeentegesprek).

·       De aanvraag voor subsidie uit de solidariteitskas voor Pastorale zorg m.b.t. aardbevingsproblematiek is gehonoreerd en overgemaakt. Roel informeert waar dit naartoe moet.

·       Uitkomst Normbezetting (zie ook agenda gemeentegesprek met bijgevoegde brief). We zijn blij met de toezegging van het Breed Moderamen om de normbezetting (artikel 21-3 van de generale regeling rechtspositie predikanten) terug te brengen naar 0,00%. Dit geeft de nodige rust. De aangegeven aanbevelingen c.q. gesprekspunten gaan we verder uitwerken en ook aan de gemeente voorleggen.

 

Gemeenteavond

We kijken positief terug op de gemeenteavond. De vraag “wat te doen met Concordia” is als een gemeente brede vraag aan de gemeente voorgelegd en ontvangen.

Een commissie, bestaande uit Johan v.d. Leij, Klaas Kadijk, Jan Kruizenga en Roel Meijer gaan de kosten voor het opknappen van Concordia uitzoeken. We besluiten om deze gegevens tijdens een gemeentegesprek op 16 juni aan de gemeente te presenteren. Tevens is er dan gelegenheid voor gemeenteleden om hun gedachten m.b.t. de vraag te delen (zie ook uitnodiging elders in Onderweg)

Paaskaars

Lammert Meinema heeft gevraagd of hij en zijn vrouw de “oude” paaskaars mogen ontvangen. Dit vanuit de gedachtenis dat zij beiden, zowel van hun vader alsook van hun schoonvader afscheid hebben moeten nemen in het aanschijn van deze kaars. Als kerkenraad ervaren we dit als een mooie gedachte en vraag. Marleen zal binnenkort de Paaskaars naar hen toebrengen.

Organisatie, verantwoordelijkheden en vergaderstructuur

We stellen vast dat de organisatie, de onderlinge verantwoordelijkheden en de vergaderstructuur binnen de kerkenraad niet altijd duidelijk zijn en versterkt kan worden.

Ignace Frenay heeft aangeboden om in het najaar ons met een handige vergaderwerkwijze en een beslissingsstructuur te verreiken. We gaan graag op zijn aanbod in.

En in het kader van teambuilding zullen we dit “trainingsmoment” gaan combineren met een ontspannende activiteit en maaltijd.

 

Aanvragen preekconsent en sacramentsbevoegdheid

Marleen heeft de training voor het preekconsent bijna doorlopen. 28 aug. is er nog en terugkomdag en uitreiking van het certificaat. We besluiten dat we het preekconsent kunnen gaan aanvragen.

Daarnaast gaan we nadenken over de vraag of we wel of niet de sacramentsbevoegdheid willen gaan aanvragen, waardoor Marleen zo mogelijk ook de bevoegdheid krijgt om binnen de gemeente het Heilig Avondmaal en de doop te bedienen, te mogen trouwen, belijdenis af te nemen en ambtsdragers te mogen bevestigen in het ambt. Onder sommige omstandigheden kunnen kerkelijk werkers deze bevoegdheid ontvangen. Binnen het werkveld zijn er geluiden gaande waardoor de gemeente Baflo gedeeltelijk onder deze omstandigheden valt.

Kerkrentmeesters

De boekhouding wordt op 15 mei naar de KKA gestuurd.

Diaconie

Er is een gesprek met de ZWO-commissie geweest op basis van hun verzoek (de commissie kent twee leden) om te stoppen met hun werkzaamheden. De uitkomsten van dit gesprek krijgt een vervolg.


Pastoraat

De eerste koffiemiddag voor 75plussers was een boven verwachting geslaagde middag. Ongeveer 27 ouderen en 6 wijkmedewerkers en kerkelijk werker waren aanwezig. Breed gedragen gaven mensen aan dat het gezellig was en voor herhaling vatbaar (zie ook elders in Onderweg).

Activiteiten

Marleen wil proberen om in samenwerking met een aantal jongeren-jongvolwassenen op 7 juli een dienst te houden. Omdat dit de laatste zondag voor de zomervakantie is er ook het idee om aansluitend met elkaar iets leuks te gaan doen.

Marleen probeert Kees Posthumus, een Bijbelse verhalenverteller te boeken voor in het najaar. Een echte aanrader om bij te wonen.

Sluiting

Roel sluit af met een aantal mooie overwegingen en een gedicht over de waarde van kerk zijn buiten de muren van de kerk.