Mededogen

Het lezen en herlezen van de evangeliŽn, die getuigen van de Heer Jezus Christus, brengt grote bemoediging en troost.

We vinden het onder andere de compassie van de Heer Jezus aan allen die lijden: de zieken, de zieken, blinden, kreupelen, verlamd, doof, stom, mensen bezeten en gekweld door kwade geesten, de treurige zondaars van hun zonden, de menigten zonder spirituele leiders, die zijn als schapen zonder herder, misleid, loom en afgeslacht ...

Toen hij de menigte zag, werd hij ontroerd door medeleven met haar, omdat ze loom en neerslachtig was als schapen zonder herder. MattheŁs 9:36

Toen hij uit de boot kwam, zag hij een grote menigte, en werd ontroerd met medeleven voor haar, en hij genas de zieken. MattheŁs 14:14

Vanaf het begin van Zijn aardse bediening heeft de Heer het doel van Zijn komst bepaald:

De Geest van de Heer is op mij, omdat hij mij heeft gezalfd om goed nieuws aan de armen te prediken; Hij stuurde me naar de gebrokenen van hart, (4-19) te verkondigen vrijlating aan de gevangenen en de blinden herstel van hun zicht, de onderdrukten te bevrijden, het jaar van de Heer te verkondigen. Luke 4.18

De apostel Petrus heeft ook getuigd van de weldadige actie van Jezus:

U weet hoe God Jezus van Nazareth zalfde met de Heilige Geest en met kracht, die rondging om goed te doen en allen genas die onder de heerschappij van de duivel waren, want God was met hem. Handelingen 10:38

We moeten deze troostende passages in de evangeliŽn lezen en

 

mediteren die een Verlosser onthullen die vervuld is van vriendelijkheid, welwillendheid en liefde.

Door dit te doen, openbaarde Jezus perfect de aard en gevoelens van God, zijn Vader. Compassie was en blijft de drijvende kracht achter zijn actie.  

God is medelevend

De Bijbel bevat veel citaten over dit onderwerp, inclusief de woorden van de psalmist:

Jehovah is barmhartig en rechtvaardig, onze God is vol mededogen; Psalm 116: 5

En vooral die welke Jehovah zelf aan Mozes verkondigt:

En de HERE ging aan hem voorbij en riep: De Heer, de Here God barmhartig en genadig, lankmoedig, rijk aan goedheid en waarheid, het houden van genade voor duizenden, vergevende ongerechtigheid, rebellie en zonde. Exodus 34.6

Mededogen maakt deel uit van Gods gevoelens, van zijn aard.

De Heer is barmhartig en medelevend, langzaam tot toorn en rijk aan goedheid; 
Hij betwist niet constant, hij houdt zijn woede niet voor altijd; 
Hij behandelt ons niet volgens onze zonden, Hij straft ons niet volgens onze ongerechtigheden. 
Maar zoals de hemelen hoog boven de aarde zijn, zo goed is hij voor degenen die hem vrezen; 
Voor zover het oosten uit het westen is, verwijdert hij tot nu toe onze overtredingen van ons. 
Zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, heeft de Heer medelijden met hen die hem vrezen. 

 

Omdat hij weet waarvoor we zijn opgeleid, herinnert hij zich dat we stof zijn. Psalm 103.8

Sommige situaties kunnen ons ertoe brengen te denken zoals de psalmist:

Ik reflecteer in mijn hart, en mijn geest mediteert. 
Zal de Heer voor eeuwig weigeren? Zal hij niet gunstiger zijn? 
Is zijn goedheid voor altijd uitgeput? Is Zijn woord voor eeuwig gebroken? 
Heeft God vergeten compassie te hebben? Heeft hij in zijn woede zijn genade ingetrokken? - Psalm 77.7

Op een dag zei een katholieke non tegen mijn grootmoeder: "Ach, mevrouw, God is boos!"

Ik kan nog steeds de uitdrukking van deze vrouw zien en 78 jaar nadat ik heb afgeleid dat zij het was die boos was omdat zijn gezicht hard en gesloten was, en uiting gaf aan een gevoel van boosaardigheid.

Het is waar dat de Bijbel de toorn van God vermeldt. Er staat echter geschreven: "Zijn toorn duurt een ogenblik, maar zijn genade zijn hele leven." Psalm 30: 5

De profeet Jeremia werd ook met deze vraag geconfronteerd, maar hij loste zijn probleem op.

Als ik denk aan mijn ellende en ellende, aan absint en vergif; 
Als mijn ziel het onthoudt, wordt het in mij verslagen. 
Dit is wat ik in mijn hart wil doorgeven, wat me hoop zal geven. 
De goedheid van Jehovah is niet uitgeput, Zijn weldaden zijn niet ten einde; 
Ze worden elke ochtend vernieuwd.

Oh! hoe trouw is jouw trouw! 
De Heer is mijn deel, zegt mijn ziel; Daarom wil ik op hem hopen. 

 

De Heer is goed voor degenen die op hem hopen, voor de ziel die hem zoekt. 
Het is goed om stil te wachten op de hulp van de Heer. Klaagliederen van Jeremia 3.19

Maak ons geen god die op ons lijkt! Geef hem niet onze gevoelens en zwakheden. God is perfect in alle dingen. Er is in Hem geen gevoel van slechtheid, wreedheid, haat of zelfs onverschilligheid. Hij is niet ongevoelig voor pijn en lijden, zoals de psalmist zegt:

Je kijkt echter, omdat je de pijn en het lijden ziet, om hun oorzaak in de hand te nemen; Het is aan jou dat de ongelukkige zichzelf in de steek laat, jij bent degene die de wees helpt. Psalm 10:14

De apostel Jacobus schrijft: De Heer is vol van genade en mededogen. 5.11

mededogen

Compassie of mededogen betekent het delen van het lijden van anderen, het voelen van hun pijn in de diepte van zichzelf. Het is een gevoel dat het emotionele en emotionele wezen bereikt, waardoor iemand zorgt voor degenen die in nood zijn, om hun lijden te voelen.  De betekenis van het woord is "lijden".

Dit is wat blijkt uit Jesaja's profetie over Jezus:

Het is ons lijden dat hij heeft gedragen, het is onze pijn dat hij de leiding heeft genomen. Jesaja 53: 4

In het Oude Testament betekent het Hebreeuwse werkwoord voor mededogen "met medelijden of tederheid branden" voor iemand die in moeilijkheden, zwakte of lijden is. Genesis 43.30; 1 Koningen 3.26

In die zin is het van toepassing is op de liefde van een vader voor zijn zoon (Jeremia 31,20) met die van een moeder naar haar kind (Jesaja

 

49,15) of een man om zijn geliefde (Jesaja 54.7 )  

We kunnen diep geraakt worden door de pijn, pijn en het lijden van een persoon die fysieke of morele schade ondervindt.

Compassie is de uitdrukking van ware liefde, die de pijn van anderen diep ter harte neemt.

Het is omdat God van ons houdt dat hij grote mededogen voelt voor ons lijden en vooral voor de zin die op zondaars weegt.

Hij wil niet dat er iets sterft om de Bijbel te zeggen. Aanvankelijk stuurde hij zijn eigen Zoon om zijn leven te bieden om voor onze zonden te verzoenen, red ons van het verderf en verzoende zich met Hem om het eeuwige leven te hebben.

Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Het perfecte voorbeeld van echt en diep mededogen is in Jezus Christus. Het wordt in de evangeliŽn vaak herhaald dat hij met compassie werd bewogen.

Ware compassie is actief

Jezus heeft het perfect gedemonstreerd.

Toen naderde een grote schare, die met haar kreupele, blinde, stomme, verminkte en vele andere zieken had. Ze werden aan zijn voeten geplaatst en hij genas ze; zodat de menigte in bewondering was om te zien dat de stomme sprak, dat de kreupelen werden genezen, dat de lammen liepen, dat de blinde zag; en zij verheerlijkte de God van IsraŽl. 
Jezus, zijn discipelen geroepen hebbende, zei: Ik ben ontroerd met mededogen voor deze menigte; drie dagen lang zijn ze bij mij in de

buurt en hebben ze niets te eten. Ik wil ze niet snel wegsturen, anders hebben ze onderweg te weinig kracht. Matthew 15.30 uur

Het medelevende gedrag van Jezus bevestigt wat er staat geschreven in Psalm 103

Hij vergeeft al uw ongerechtigheden, geneest al uw ziekten; 
Hij is het die je leven bevrijdt uit de put, Die je kroont met vriendelijkheid en genade; 
Hij is degene die goed naar je oude dag kijkt, waardoor je er jonger uitziet als een adelaar.

De Heer is barmhartig en medelevend, langzaam tot toorn en rijk aan goedheid; 
Hij betwist niet constant, hij houdt zijn woede niet voor altijd; 
Hij behandelt ons niet volgens onze zonden, Hij straft ons niet volgens onze ongerechtigheden. 
Maar zoals de hemelen hoog boven de aarde zijn, zo goed is hij voor degenen die hem vrezen; 
Voor zover het oosten uit het westen is, verwijdert hij tot nu toe onze overtredingen van ons. 
Zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, heeft de Heer medelijden met hen die hem vrezen. 
Omdat hij weet waarvoor we zijn opgeleid, herinnert hij zich dat we stof zijn.

Het was uit mededogen dat Jezus onze zwakheden nam, dat hij de leiding nam over onze ziekten, dat hij onze zonden in zijn lichaam aan het kruis droeg om ons te redden.

Zijn medeleven drong er bij hem op aan om de handen op de zieken te leggen, degenen te bevrijden die in boze geesten gevangen zaten, te troosten, te troosten, goed te doen voor allen die tot hem kwamen.

Jezus ging toen naar het huis van Petrus, waar hij de schoonmoeder

zag liggen en koorts had. Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; toen stond ze op en diende hem. 
'S Avonds werden verschillende demonen naar Jezus gebracht. Hij dreef de geesten uit door zijn woord en genas alle zieken, zodat wat door Jesaja de profeet was aangekondigd, vervuld zou worden: Hij nam onze zwakheden en nam onze ziekten op. Matthew 8.14

Hij die onze zonden in zijn eigen lichaam aan de boom droeg, dat wij, dood aan zonden, zouden moeten leven voor gerechtigheid; door wiens blauwe plekken je genezen bent. 
Omdat je net als zwervende schapen was. Maar nu ben je teruggekeerd naar de voorganger en bewaker van je zielen. 1 Peter 2.24

De Bijbel bevat veel passages en verhalen over het mededogen van God onze Vader en Heer Jezus Christus onze Redder. Maak het onderwerp van je onderzoek en je meditatie.

Bedenk ook dat de Heilige Geest de Trooster wordt genoemd en als zodanig wordt bezield door groot mededogen naar ons toe.

We worden aangespoord om dezelfde gevoelens te tonen, om ook de werken van God en van Christus te doen, geholpen door de Heilige Geest.

Eindelijk, wees dezelfde gedachten en gevoelens, vol broederliefde, mededogen, nederigheid. 1 Petrus 3: 8

Wees lief voor elkaar, mededogend, elkaar vergeven, zoals God je in Christus vergeven heeft. 
Word daarom de navolgers van God, als geliefde kinderen; en wandel in liefdadigheid, volg het voorbeeld van Christus, die ons liefhad, en gaf zichzelf over aan God voor ons als een offer en een offer van goede geur. Ephesians 4.32