Meeleven met elkaar.

Het is goed om als leden van één kerk met elkaar mee te leven in blijde, droeve en zorgvolle dagen. Om dat meeleven mogelijk te maken is het nodig dat die blijdschap, dat verdriet of die zorg bekend gemaakt wordt. In voorkomende gevallen dient u zelf daarover contact op te nemen met uw sectiemedewerker.

 

Kerkelijk Bureau / Adres kerkenraad

Regelmatig vinden er verhuizingen plaats binnen de gemeente of vertrekken er leden naar een andere gemeente.

Wilt u deze adreswijzigingen en het aanvragen en/of afgeven van uw attestatie doorgeven aan het adres van het kerkelijk bureau?    

p/a   A.A. Kuizenga-Baar / Email:  adrie.kuizenga@hetnet.nl    Gebr. Gootjesstraat 21     9953 PV Baflo Tel. 424354

 

Bericht van overlijden, huwelijk, geboorte, jubilea en overige mededelingen graag naar de kerkenraad via de scriba.              

p/a Geert Doornbos, Buizerd 10, 9953 TL Baflo,

         Email: scribakerkraad@gmail.com

 

Als u overdag iemand van de kerk wilt spreken dan kunt u contact opnemen met dhr. J. van der Leij, tel. 0595-423961.

 

Kerkelijk werker:

Mevr. M. Stokroos

Telefoon: 06-12435402

Email:      m.stokroos@outlook.com

Adres:     Noorderweg 16, 9771 BP Sauwerd

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Telefonisch het best bereikbaar tussen         09.00-10.00 en 19.00-19.30 uur


 

Kerkvervoer:

Wanneer u, om welke reden dan ook, niet in staat bent zelf naar de kerk te lopen, te fietsen of te rijden en u wilt de dienst toch graag bijwonen, dan kunt u contact opnemen met:

Familie R. Rustema, tel. 0595-424897 of 06-20652037

 

Kosterszaken:

Immanuelkerk                         Johan van der Leij 0595-423961

Onze Lieve Vrouwe kerk        Jannes de Boer     0595-423891

Laurentiuskerk                         Thalia Bregman      0595-438816

Huur zaal Immanuelkerk         Klaas Kadijk           0595-423703

 

De preekvoorziener is:

Mw. I.C. Staal-Faber

Warffumerweg 3

Rasquert

 

Kopij Groninger Kerkbode:

Kopij voor de betreffende week dient uiterlijk zondagsavonds binnen te zijn bij Mw. M. Stokroos (zie voor adres vorige pagina).

 

Rekeningnummers:

Protestantse Gemeente Baflo C.A.:

Diaconie                                 NL74 RABO 0367 4505 34

Bloemenfonds                        NL33 RABO 0367 4505 93

Collectebonnen                      NL67 RABO 0304 9011 80

 

Vrijwillige bijdragen:

NH Gemeente Baflo               NL77 RABO 0304 9040 07

NH Gemeente Tinallinge        NL67 RABO 0304 9501 65

Geref. Kerk Baflo                    NL67 RABO 0304 9011 80

                                          of     NL89 INGB  0000 8524 06