Verslag Grootoverleg Pastoraat

 

 

 (wijken en kerkenraad) op dinsdag 5-3-2019. 

 

Sieds Prins heet ons allen welkom en opent het overleg met een schriftlezing en gebed. 

Presentaties van de wijken 

Elke wijk geeft een presentatie over de kenmerken, visie, aandachtspunten van de wijk. Uit de gezamenlijke presentaties komen de volgende vragen en aandachtspunten naar voren: 

Praktische aandachtspunten 

* Er is behoefte aan een overlegstructuur met de postbodes opdat postbodes tijdig ge´nformeerd worden over relevante zaken. 

* Op basis van de A.V.G. mogen medewerkers en postbodes een ledenlijst van de eigen wijkleden met persoonlijke gegevens ontvangen. Na beŰindiging van hun functie moeten medewerkers en postbodes deze gegevens vernietigen. 

* Hoe zit het met de kwaliteit van de kerktelefoon? 

Vragen en aandachtspunten m.b.t. gemeenschap en betrokkenheid 

* Wat te doen met kerkelijken die niet meer komen? 

* Bij sommige gemeenteleden leeft er bezorgdheid over voortbestaan kerk. 

* Wat willen we met het geloofsgesprek, gebed e.d. Tijdens pastoraal bezoek doen we wat spontaan ingegeven wordt. Er wordt weinig samen gebeden of voorgelezen uit Bijbel of gedicht. Er is een wens om meer over geloof te praten tijdens een pastoraal bezoek. 

* Wat doen we met leden die elders wonen? 

* Hoe blijven we betroken bij de postadressen? 8 jaar geleden is een wenseninventarisatie gedaan naar post/bezoek adres zijn. Het is onduidelijkheid of en wanneer dit voor het laats opnieuw ge´nventariseerd is. 

* Hoe onderhouden we contact met de kerkenraad? 

* Wat doen we met nieuwkomers? En is een wens om nieuwkomers in het dorp gerichter te bezoeken, zeker in Viskenij. Nieuwe kerkleden worden niet meer structureel door Adrie Kuizenga benaderd, Adrie meldt nieuwkomer aan betreffende wijkmedewerker. Wijkmedewerker gaat met attentie en informatie naar nieuwkomer en vraagt naar behoefte aan contact/betrokkenheid. 

* Uit het gesprek m.b.t. verjaardagskaart komt naar voren dat het ondertekenen namens de kerk en met eigen naam voorkeur heeft. Dit is persoonlijker en mensen kunnen je traceren als ze behoefte hebben aan contact. Daarnaast blijkt dat sommigen een brief namens de kerkenraad meegeven met uitleg over de bloemenfondszakjes. Dit kan vervallen. 

Pastorale organisatie 

Na de pauze presenteert Marleen de pastorale piramide waarmee in Winsum wordt gewerkt. In vergelijkding met onze gemeente kent onze gemeente een sterke pastorale basis bestaande uit onderlinge betrokkenheid en een goed georganiseerde bezoekgroep. Echter pastorale ouderlingen en een pastorale raad mist. Beide functies kunnen het onderling samenwerken tussen pastorale medewerkers en kerkelijk werker en kerkenraad versterken en de kwaliteit en diepgang in pastoraat vergroten. Kort gezegd: In het werkelijk daar zijn waar een ieder nodig is. 

Na discussie over vorm en inhoud geven 3 medewerkers aan bereid te zijn om deel te nemen aan een pastorale raad. Wijk 1, 2 en 3 vertegenwoordigen zich met: Hilda Kruizenga, Grietje Afman en Anja Prins. Wijk 4 ziet geen mogelijkheid om mee te doen, Lies Kruizenga wil wel fungeren als contactpersoon. Daarnaast zal Marleen zich waar mogelijk aansluiten bij de wijk overleggen. De bovenstaande vragen en aandachtspunten zullen in de raad aan bod komen. 

Op de oproep tot pastoraal ouderling komt nog geen belangstellende naar voren. Deze oproep blijft uitstaan. 

Koffiemiddag voor 75-plussers 

Er is groeiende draagvlak voor een koffiemiddag voor 75-plussers. Vervoer lijkt geen probleem te worden. De pastorale raad zal de verdere organisatie als eerste aandachtpunt gaan oppakken. 

Marleen eindigt de vruchtbare vergadering met een gebed.