Berichten vanuit de kerkenraad

 

Verslag kerkenraadsvergadering, 13 november 2018

De KR-vergadering werd geopend door Jenneke Span met het lezen van Handelingen 8, over Filippus en de Ethiopiër. Het centrale thema was de vraag wat het geloof voor je persoonlijk betekend en hoe zich dit verhoud in ons persoonlijk leven en als kerkenraadslid. Waar halen wij voeding en motivatie uit. Een kernthema in onze antwoorden is dat geloof in God en kerk te maken heeft met vertrouwen, steun en verbondenheid. Verbondenheid met God en met elkaar. We concludeerden dat het daarom goed is dat er nu weer meer aandacht is voor pastoraat in de gemeente.

Na de opening is gesproken over de financiën ter voorbereiding op de gemeenteavond. Het jaar 2017 is boekhoudkundig een bijzonder jaar door de fusie, de verbouw van de Immanuelkerk en verkoop van de pastorie. Het jaar 2018 zal leidend worden voor de meerjarenbegroting. De boekhouding van 2018 loopt op dit moment. De KR keurt de financiën van 2017 goed en zullen dus op de gemeenteavond aan de gemeenteavond gepresenteerd worden. Hier opvolgend worden de financiën van de diaconie besproken en ook deze worden door de KR goedgekeurd. Er wordt vanuit de KRM druk aan gewerkt om de ten naam stelling van de rekeningnummers correct te krijgen en dat er rekeningnummers worden samengevoegd.

Nu met de aanstelling van Marleen Stokroos zal de normbezetting van de openstaande predikantsvacature worden aangepast van 1 naar 0,1 fte. Waarschijnlijk is er een ondergrens van 0,33 maar in ieder geval scheelt dit onkosten voor de openstaande vacature.

De kerkenraad is zeer blij met het nieuws dat Theresia Sportel vanaf 1 januari het kerkblad Onderweg wil gaan samenstellen. Theresia bedankt hiervoor en succes.

Voor komend jaar (2019) is gesproken over het organiseren van de wijkavond en het organiseren van een groothuisbezoek. Ook is gesproken over het organiseren van een verjaardagenmiddag voor 70+. Door toename van het aantal ouderen vraag het persoonlijk bezoeken van de ouderen rondom verjaardag veel van de werkuren van Marleen. Als kerkenraad hebben we al eerder met elkaar gesproken over het hierin aan te sluiten bij de landelijke trend om per 3 mnd. een verjaardag-middag voor ouderen te organiseren. De meerwaarde hiervan is dat dit ook gelegenheid geeft voor gezamenlijke onderlinge ontmoeting en gezelligheid. Marleen gaat samen met de pastorale en diaconale medewerkers kijken hoe dit op te zetten.

Het beamerteam loopt op dit moment goed. Er zijn al wat mensen die zich hebben gemeld om te willen helpen met de beamer bediening. Er is geďnvesteerd in de beamersoftware en een nieuwe laptop is aangeschaft. Hiermee is er ook weer een werkende geluidskaart aanwezig.

In januari 2019 zal tijdens de KR-vergadering gesproken worden over de nieuwe AVG wetgeving rondom privacy. Deze wetgeving is de reden dat er niet meer een update van het ledenboekje uitgegeven kan worden. Er wordt dan gekeken naar de alternatieven hiervoor. Marleen zal binnenkort een van de LRP-sleutels ontvangen, zodat ze op die manier gemakkelijker bij de ledengegevens kan komen.

Tijdens de rondvraag worden nog wat lopende zaken besproken, waarna de avond wordt afgesloten met gebed door Jenneke Span.

De volgende kerkenraadsvergadering staat gepland op 4 december 2018.

_____________________________________________________

 

Verslag gemeenteavond, 20 november 2018

De gemeenteavond werd geopend door de voorzitter Sieds Prins en Marleen Stokroos. De ongeveer 40 aanwezigen werden van harte welkom geheten. Bij de opening werd de paaskaars symbolisch aangestoken voor de aanwezigheid van de Heere. Bij de mededelingen werd vermeld dat Geert Doornbos zich als gemeentelid heeft ingeschreven. Geert werd van harte welkom geheten. Marleen deed een oproep voor twee leden voor de klankbordgroep ten behoeve van haar werkinvulling. Tevens werd vermeld dat Johan v.d. Leij en Jan Bregman met kennisgeving afwezig waren. Dit was op zich wel spijtig want hierdoor konden we hen niet ter plaatse persoonlijk bedanken voor al hun inzet m.b.t. de cijfers.

Marleen las uit Johannes 15 vers 1 – 12 uit de Naardense Bijbel. Over Jezus die als wijnstok diepgeworteld staat in Zijn verbond met God, nadat bleek dat het volk Israël in haar geschiedenis, en ook wij mensen dus, dit symbool niet konden en niet kunnen waarmaken. Wij kunnen dan niet die stok zijn, maar als Gemeente van Jezus Christus zijn we wel de ranken.

Dit is een troostend beeld. Wij zijn gewoon niet in staat om het altijd goed te doen. Wij mensen maken onze fouten. Maar God heeft dit geaccepteerd. Hij heeft gezegd jullie hoeven niet meer die stok te zijn, ik hou van jullie en wees daarin de ranken.

De ranken hebben licht, voeding, verzorging, aandacht en goed snoeiwerk nodig om vrucht te dragen. Wij krijgen Gods zorg door Zijn Geest. Gebed maakt dat wij één kunnen blijven met Hem. Maar ranken hebben ook menselijke zorg en aandacht nodig. Dat is onze insteek van vanavond. Wij schenken aandacht aan onze ranken, waaronder de jaarcijfers. Jaarcijfers zijn ook een rank, want onder de cijfers liggen vragen als wat is ons doel en richting, wat zijn onze mogelijkheden, waartoe zijn wij Gemeente van Jezus Christus. Daarnaast bekijken we onze ranken in de vragen

1.   Waar zijn we trots op?

2.   Wat koesteren we en willen we behouden?

3.   Waar verlangen we naar?

Na deze inleiding ging Marleen voor in gebed.

De presentatie van de cijfers vanuit de KRM werd gedaan door Roel Meijer. In het jaar 2017en 2018 is veel tijd besteed aan het correct krijgen van de kerkgrenzen. Deze bleken voor de betrokken en omliggende kerken niet met elkaar overeen te komen. Opheldering van de kerkgrenzen was een belangrijke voorwaarde om als Hervormd en Gereformeerd samen verder te kunnen als Protestantse gemeente. Het is gelukt en nu kunnen daardoor een aantal zaken, zoals het samenvoegen van alle rekeningnummers met daarbij de correcte naam en het verplaatsen van de brievenbus van ’t Gebouwtje naar de Immanuelkerk pas in werking worden gezet. Aan de hand van de jaarcijferboekjes is Roel de punten bij langs gegaan. Een aantal vragen konden echter t.g.v. de afwezigheid van Johan v.d. Leij, de echte expert niet worden beantwoord. U zult in de volgende Onderweg of op een andere wijze de antwoorden alsnog ontvangen.

Puntsgewijs werden de volgende vragen gesteld:

-       Waarom is er voor gekozen om de getallen niet verder uit te splitsen? Zou er duidelijkheid kunnen komen over het gravenfonds en de aardbevingspost? Veel uitsplitsing ontbreekt nu. Antwoord: Hier is voor gekozen om het boekje leesbaar en overzichtelijk te houden. Daarnaast speelt de fusie hierin ook een rol. De vele details staan wel op papier en zijn voor de belangstellende in te zien. Echter t.g.v. afwezigheid van Johan is dit niet gelijk voorhanden.

-       Hoe staat het nu met de energiekosten in de Immanuelkerk? Zijn de energiekosten gedaald? Antwoord: Ja naar inschatting wel alleen zijn de concrete cijfers nog niet bekend. Daarnaast zullen de nog te plaatsen dubbele ramen de isolatie aanzienlijk verbeteren. Waardoor de energiekosten nog meer verlagen.

-       Wat zijn overige leden? Antwoord: Dit zijn kerkleden die geen belijdend of dooplid zijn en/of gastlid zijn.

-       Hoe zit het met de huur van de Laurentiuskerk en de OLV? Antwoord: De huur is één euro. De hoofdhuurder betaalt de onkosten van gas en licht. In geval van de Laurentiuskerk is de Protestantse gemeente de hoofdhuurder.

-       Wat is de reservering voor jeugdwerk? Antwoord volgt.

-       Het saldo van baten en lasten is in 2017 positief. Ontbreken hier niet posten als bijdragen en collecten? Antwoord: Er is ongeveer gelijk gedraaid in 2017. De boekhouding van 2017 is niet representatief. Dit komt door de fusie, de verbouwing en de nieuwe eisen van KKA. De boekhouding van 2018 zal gebruikt worden om de begroting op te maken.

-       Zouden de KRM ook de meerjarenbegroting kunnen laten zien aan de gemeente? Antwoord: Ja, dit is al gebeurd, maar dit kan nogmaals.

Vanuit de KRM werd ook nog een vraag aan de gemeente gesteld:

-       Op dit moment staat al het kerkengeld op lopende rekeningen. Is dit een goede manier om het geld te beheren? Wij horen graag uw mening.

Jan Kruizenga lichte vervolgens de verbouwingscijfers toe. Er is een positief verschil in de aannemerscijfers door de grote inzet van vrijwilligers. Door het meer zelf doen zijn natuurlijk wel niet begrote materialen aangeschaft. De vloerinstallatie was iets duurder dan begroot. Dit had te maken met een speciale egalisatie op de houten vloer die bij nader inzien nodig bleek te zijn. Er is geďnvesteerd in de multimedia mogelijkheden en het kerkmeubilair. Over de verbouwingskosten waren geen vragen.

In de algemene rondvraag hierop volgend werden de volgende vragen gesteld:

-       Bij de graven op de begraafplaats zijn nu allemaal groene bordjes gezet in de richting van de rechthebbenden. De kerk is rechthebbende van 17 graven. Is dit bekend en hoe wordt hier mee om gegaan? De KRM zullen hier mee aan de slag gaan en contact opnemen met de gemeente.

-       Waarom staat het nummer van Klaas Kadijk niet in Onderweg als beheerder van Concordia? Goede suggestie, wordt toegevoegd.

-       Waarom stond er als rekeningnummer bij de biddag papieren het nummer van de gereformeerde kerk? Antwoord: Het is nu bijna geregeld dat de rekeningnummers samengevoegd kunnen worden en dat de correcte naamswijziging is doorgevoerd (zie eerdere opmerking over de rekeningen).

-       Is er ook contact met de gereformeerde vrijgemaakte gemeente in Baflo? Antwoord: Ja deze contacten zijn er en gesprekken lopen over eventuele samenwerkingen.

Na de pauze werd gezamenlijk lied 971 gezongen.

Vervolgens werden in vijf groepen de vragen beantwoord en op schrift gesteld. De antwoorden werden via de beamer aan elkaar gepresenteerd.

De volgende antwoorden werden gegeven:

1.   Trots (het woord “dankbaarheid” paste voor een aantal aanwezigen beter) werd ervaren bij de mogelijkheid van kerk-zijn in eigen dorp. Dankbaar voor de fusie en het vernieuwde gebouw dat mede op basis van onderlinge samenwerking verwezenlijkt kon worden. Ook voelt het goed om een nieuwe kerkelijk werker te hebben.

2.   Koesteren en willen behouden:

·         Gemeenschap, het omzien naar elkaar.

·         Liefde, hoop en vertrouwen.

·         Aandacht voor zieken, o.a. in voorbede.

·         Vrijheid van godsdienst.

·         Verkondiging van het woord.

·         Respect hebben voor elkaars mening.

·         Zorgvuldig met elkaar om willen gaan, in dat we elkaar blijven horen.

3.   Verlangen:

·         Respectvol en zorgvuldig met elkaar omgaan is ook een verlangen.

·         Onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid in de gemeente versterken.

·         Dat de van oorsprong hervormde gemeenteleden zich meer gaan thuis voelen in onze gefuseerde gemeente.

·         Positieve gemeente opbouw.

·         Zolang mogelijk gemeente in Baflo kunnen blijven.

·         Goed pastoraat.

·         Dat de jonge generatie weer meedoet in kerk-zijn.

·         Gesprekken gaan voeren over andere thema’s dan over kerk-zijn, zoals kunst in de Bijbel, euthanasie, Mattheuspassie, geloofsopvoeding.

·         Met elkaar eten.

·         Het organiseren dat mensen en gasten bij binnenkomst van de dienst worden ontvangen.

·         Meer actieve vrijwilligers bij b.v. beamerteam, diaconie, kerkenraad

·         Meer voorin de kerk zitten in b.v. de Laurentiuskerk. Om gezamenlijkheid in de dienst te vergroten.

 

Marleen deed daarnaast een korte behoeftepeiling naar een aantal willekeurige activiteiten. Belangstelling was er o.a. voor:

·         Een gemeentegesprek of gespreksgroep opstarten a.d.v. een maatschappelijk thema.

·         Het organiseren van koffiebijeenkomsten voor ouderen.

·         Met elkaar koken en eten.

·         Vormen van vorming en toerusting opzetten. B.v. door het uitnodigen van gastsprekers.

·         Activiteiten voor jongeren weer regionaal, in samenwerking met andere kerken opzetten. (We zijn benaderd door de jeugdcommissie uit de PKN Gemeente Sauwerd om weer een samenwerking op te pakken tussen Winsum, Bedum, Sauwerd en Baflo.)

·         Een meer actieve rol vanuit de diaconie in kerkdiensten, zoals tijdens de dienst uitleg over de collecte en meedoen aan b.v. de voorbeden.

We concludeerden met elkaar dat de antwoorden op de besproken vragen grotendeels met elkaar overeenkomen. En dat de tijd rijp is voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Roel deed nog een oproep voor deelname aan de kerkenraad. Vanavond bleek opnieuw dat door afwezigheid van Johan (door overmacht) dat de kerkenraad in haar draagkracht dan kwetsbaar is. Tevens is de oproep van Marleen ook nog een uitstaande oproep.

De vruchtbare avond werd afgesloten door Marleen met een avondgebed van Sytse de Vries.

Nu hier de avond valt:

Laat uw licht ons leiden!

Ontvonk de vlam

van uw nabijheid,

een vuurkolom

het duister door

én van de nieuwe dag

ons teken.

 

In de lichtkring

Van uw liefde

bijeen,

zingt ons de stilte

uw Naam ter eer.

 

Nu hier de avond valt

en wij de nacht ingaan,

maar leven in het licht,

https://lh3.googleusercontent.com/n89QCccaVMVqT62usEoeYq0Zr90ivGNWX5p76av7iYvfyDpzdQCVhZ4sPUufnyBvH6IiOoEzepvqFKuYCSR1G7J8IpA3LGkbva6SByL7vJFdzzw6XzZktdSYG940Qm9IV2DjeIh0l73FT5NzeAwees dan onze vrede!

Laat uw aangezicht

over ons opgaan

als de zon.

Zegen ons

En wie ons nastaan

met het licht

van uw ogen.                                                    De kerkenraad