Verslag kerkenraadsvergadering 11 juni 2019

 

De kerkenraadsvergadering wordt geopend door de voorzitter met een gedeelte uit het Bijbelboek Handelingen. Hierna gaat de voorzitter voor in gebed.

De binnengekomen post wordt behandeld en er wordt besloten om 250 euro te doneren aan het opnieuw kunnen opstarten van de Protestantse kerkbode. Tijdens het faillissement is al het abonneegeld in het faillissement op gegaan. De kerkbode zal vanuit de nieuwe uitgever tweewekelijks verschijnen en wordt per post verstuurd. Hierop wordt besloten om ook de gemeenteberichten over de mail tweewekelijks te doen, om daarmee weer gelijk te lopen.

 

Notulen 14 mei 2019

In het verslag van de notulen zijn vele namen neergezet. Dit zal in de komende verslagen niet weer voorkomen.

 

Er is nog geen notulist voor de vergaderingen gevonden.

 

Het idee was om Kees Posthumus te boeken voor startzondag. Dit is niet gelukt, maar hij is nu geboekt voor vrijdagavond 8 november om 20.00 uur. Kees Posthumus is een verhalenverteller en kerkjournalist die op cabaret wijze de bijbel doorneemt. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland wordt hij gesubsidieerd en ondersteund. Noteer dit alvast in uw agenda, want de voorstelling wordt echt aangeraden.

 

Op zondag 15 september is het startzondag met het landelijk thema ‘een goed verhaal’. Het voorstel is dat onze kerkelijk werker de dienst gaat voorbereiden met de liturgie commissie. Er zijn ook wat eerste ideeën rondom workshops en een barbecue bij de fam. Prins. Zodra de opzet en planning concreet is, zal dit vermeld worden via de gemeenteberichten en de kerkbode.

 

Over zo’n twee weken heeft de kerkelijk werker een afspraak met ds. Van Ool uit Warffum om af te tasten wat er voor eventuele samenwerkingen mogelijk zijn. In Warffum is er voor de middelbare schooljeugd de pizza-kring. Het zou mooi zijn als de jeugd vanuit Baflo hierbij aan kan sluiten. Tevens wordt het idee van volwassencatechese geopperd.


 

 

Voorbereiding gemeentegesprek 16 juni

Het gemeentegesprek wordt verder voorbereid en een verslag hiervan is elders in het kerkblad te lezen.

 

Aanvragen preekconsent

De kerkelijk werker heeft de training voor het kunnen aanvragen van het preekconsent zo goed als afgerond. De kerkenraad is bezig om voor de kerkelijk werker het preekconsent aan te vragen. Hierdoor zal ze kerkordelijk gezien volledig voldoen ze de voorwaarden om voor te mogen gaan in de zondagse erediensten.

 

Diaconie

De diaconie is in gesprek geweest met de ZWO-commissie en heeft besloten om de ZWO taken niet verder op te pakken. De diaconie zal nog wel overleggen om de spaardoosjes collecte over te nemen.

 

Het adoptiekindje wordt vanuit de diaconie stopgezet. Het adoptiekindje was vanuit de jeugdraad eveneens stopgezet, maar de diaconie ontving zomaar/automatisch een bericht hierover. De diaconie was hiermee onbekend en het contact met de organisatie hiervan voelt niet goed. Hierop is besloten dit stop te zetten.

 

Pastoraat

Op 25 juni zal er met de kerkelijk werker vanuit de kerkenraad een voortgangs- en evaluatiegesprek plaatsvinden.

Er wordt hierna nog gesproken over wat praktijkvoorbeelden waar de kerkelijk werker tegenaan is gelopen en hoe we hier als gemeente mee om willen gaan.

 

Jeugd

Op zondag 7 juli zal een themadienst georganiseerd worden en is het afscheid van de groep 8 leerlingen van de kindernevendienst.

 

W.V.T.T.K.

Het gevoel van inbreng bij de classis ontbreekt op dit moment, doordat de Ring nog niet draait. Vanuit het cluster is hierover een brief aan de classis verstuurd om zo toch de regionale samenwerking in stand te houden.

 

De vergadering wordt afgesloten met het bidprentje wat uitgedeeld werd op Hemelvaartsdag in de R.K.-viering in de Laurentiuskerk.

 

De volgende kerkenraadsvergadering is op dinsdag 10 september.