Meeleven met elkaar

Het is goed om als leden van één kerk met elkaar mee te leven in blijde, droeve en zorgvolle dagen. Om dat meeleven mogelijk te maken is het nodig dat die blijdschap, dat verdriet of die zorg bekend gemaakt wordt. In voorkomende gevallen dient u zelf daarover contact op te nemen met uw sectiemedewerker.

 

Kerkelijk Bureau / Adres kerkenraad

Regelmatig vinden er verhuizingen plaats binnen de gemeente of vertrekken er leden naar een andere gemeente.

Wilt u deze adreswijzigingen en het aanvragen en/of afgeven van uw attestatie doorgeven aan het adres van het kerkelijk bureau?           

p/a       A.A.Kuizenga – Baar,

            Gebr. Gootjesstraat 21

            9953 PV Baflo  

            Tel. 424354

Bericht van overlijden, huwelijk, geboorte, jubilea en overige mededelingen graag naar de kerkenraad via de scriba.              

p/a       Janita Mulder-Schutter

            Grutto 2, 9953TM Baflo         

            Tel. 06-49141480 (na 18.00 uur),      

            email: scribakerkraad@gmail.com

Als u overdag de kerk wilt spreken dan kunt u contact opnemen met: Dhr. J. van der Leij, tel. 0595-423961

 

Voor pastoraat kunt u contact opnemen met:

Mevr. J. Tuma, tel 06-52498157, email jtuma@live.nl

 

Kopij Groninger Kerkbode

Kopij voor de betreffende week dient uiterlijk zondagsavonds binnen te zijn bij de scriba. Zie voor adres hierboven.