Berichten vanuit de kerkenraad

 

Verslag kerkenraadsvergadering 3 april 2019

De kerkenraadsvergadering wordt geopend door de voorzitter met het lezen uit Marcus 10 vers 32-34, waarna de voorzitter voorgaat in gebed. Na de opening wordt de binnengekomen post behandeld. Tijdens een wijkbezoek is aangegeven dat bij vollere kerkdiensten het geluid achterin de kerkzaal onvoldoende is en de voorganger minimaal zichtbaar. Dit probleem is al een tijd bekend en daar zal de komende tijd mee geëxperimenteerd gaan worden. Dit zou voor wat overlast kunnen zorgen, maar is bedoeld ter verbetering op de lange termijn. Het nieuwe kerkrooster is rondgestuurd en er is een uitnodiging gekomen voor de intrededienst van ds. Ruth Renooij in de Protestantse gemeente Winsum-Halfambt. Er zal een afvaardiging van de KR naar de intrededienst toe gaan.

 

Diaconie

De begroting van de diaconie en de akkoordverklaring voor het CCBB worden ondertekend. Er is op dit moment wat onduidelijkheid over het wel/niet financieren van een adoptiekindje. Het adoptiekindje werd in het verleden betaald vanuit de jeugdraad en dit is nu aan de diaconie. Er is nu contact met de jeugdraad om te zien hoe met het adoptiekindje wordt omgegaan.

 

Pastoraat

Op 14 mei wordt er een ouderenmiddag georganiseerd in de Immanuelkerk. Het idee van deze ouderenmiddag is geheel nu losgekoppeld van de verjaardagenmiddag

 

Op dit moment maakt Marleen meer uren dan in haar contract is afgesproken. Marleen volgt op dit moment een training en op termijn zal dit vier uur minder per week worden. Daarnaast merkt Marleen dat veel tijd zit in het opstarten van dingen en het leren kennen van mensen tijdens gesprekken. De komende tijd zal Marleen blijven bijhouden hoeveel tijd ze per week besteed. Er zal voor Marleen een verzuimverzekering worden afgesloten, wat haar recht geeft op de Arbodienst.

 

Hierna wordt de gemeenteavond voorbereid en alle te noemen punten worden doorgenomen. Het verslag van de gemeenteavond is elders in het kerkblad te lezen.

 

Kerkrentmeesters

Vanuit de orgelbouwer is er een brief gestuurd aan de kerk met het verzoek tot een reparatie. De totale onkosten zijn zo’n 7000 euro. Er wordt vanuit de KRM nog geïnformeerd naar een nauwkeuriger berekening en de tijdsduur van het onderhoud.

De brandweer is langs geweest voor een inspectie en heeft geconstateerd dat er in de kelder gevaarlijke situaties zijn. Het onderhoud hiervoor zal op korte termijn plaatsvinden.

 

Jeugd

Een tweede avond voor de leeftijdsgroep 20 - 40-jarigen is geweest. De opkomst was hoger dan op de eerste avond, maar erg minimaal in verhouding met het aantal uitnodigingen dat verstuurd is. De sfeer was goed op de avond er wordt via WhatsApp contact als groep met elkaar gehouden. Het idee is op deze tweede avond ontstaan om op 7 juli 2019 een dienst gezamenlijk voor te bereiden. Tijdens deze dienst zal ook het afscheid van de KND voor de jeugd uit groep 8 gehouden worden. Er wordt nagedacht of er aansluitend aan de dienst een activiteit zal gaan plaatsvinden.

 

De kerkenraadsvergadering wordt afgesloten door Marleen met een gebed van Sietze de Vries: ‘Waar mensen samen zijn’.

 

 

Verslag gemeenteavond 9 april 2019

 

1.  Opening en mededelingen

Een kleine dertig aanwezigen wordt op deze eerste gemeenteavond van 2019 van harte welkom geheten door de voorzitter van de kerkenraad Sieds Prins. Sieds leest voor uit Marcus 11 vers 1-12, waarna de avond wordt geopend met een gebed.

De zes personen die zich voor deze gemeenteavond hebben afgemeld worden genoemd.

2.  Vormgeving pastoraat

Marleen Stokroos geeft een toelichting op de huidige vormgeving van het pastoraat. Er is nu een pastorale raad ingesteld, waar alle contactpersonen van de verschillende wijken lid onder vallen. Tijdens de bijeenkomsten van deze pastorale raad zullen alle pastorale gesprekken op een vertrouwelijke wijze behandeld worden. De pastorale raad is ingesteld voor het goed kunnen afstemmen van de contacten die de wijkmedewerkers hebben en die Marleen heeft. Marleen is nu een half jaar actief in de gemeente en heeft in deze periode zo’n veertig personen bezocht. Het blijft altijd een spanningsveld om te kiezen naar wie je als eerste op bezoek gaat. Marleen heeft nu al een lijst van twintig personen die ze graag zo vlot mogelijk zou willen bezoeken. Graag verneemt Marleen het van u als gemeentelid als een bezoek te lang duurt en echt prioriteit heeft. Op dit moment maakt Marleen meer uren dan haar contracturen. Dit kan te maken met een opstartperiode en dat zal de komende tijd duidelijker moeten worden. Een vorm van pastoraat is ook het voorgaan in diensten. Het voorgaan is pastoraat aan velen. In de afgelopen periode heeft Marleen zo terugkijkend veelal bijzondere diensten geleid. Hierdoor is de lengte van deze dienst wat langer dan bij een reguliere dienst geweest. De suggestie wordt vanuit de gemeente meegegeven om met Kerst en Pasen dichter bij de kern te blijven om zo een wat laagdrempeligere dienst te hebben. Het tweede wat vanuit de gemeente benoemd wordt, is om wat vaker een band of muziekkorps uit te nodigen bij speciale diensten. Deze mogelijkheid is er zeker, dus als er suggesties zijn geef dit dan door.

Op 14 mei wordt er vanuit het pastoraat een koffiemiddag georganiseerd voor mensen in de leeftijd van 75 en ouder. Wanneer u beschikbaar bent om mensen naar de Immanuelkerk te vervoeren, dan graag contact opnemen met Anja Prins.

Op 15 mei is het Festival van het genot op het Graspop terrein / de ijsbaan van Rasquert. De kerk is ook een soort van ondernemer en het zou goed zijn om aan dit festival deel te nemen op enige wijze om daarmee meer kerk in het dorp te zijn. Als u hierbij wilt helpen of goede suggesties heeft neem dan contact op met Marleen.

Tot slot wordt vanuit het pastoraat gepeild of er behoefte is aan een gezamenlijk Paasontbijt. Er gaan geen handen omhoog.

3.  Omgaan met de gebouwen

Namens de KRM neemt Roel Meijer hiervoor het woord. De kerkzaal van de Immanuelkerk is gebouwd als multifunctionele zaal en daarbij is de intentie geweest om Concordia af te stoten. Met twee kandidaten zijn gesprekken gevoerd, maar de gemeente Winsum is zeer terughoudend. Hierdoor zijn deze twee mogelijke kandidaten afgehaakt. Nu Concordia goed loopt is eigenlijk de ervaring dat voor het huidige functioneren Concordia nodig is. Concordia draait namelijk goed en wordt gebruikt voor diverse activiteiten. Concordia is wel aan onderhoud toe. Hiervoor is nog niet heel veel berekend, omdat de KRM eerst duidelijkheid willen hebben vanuit de gemeente of dat Concordia afgestoten moet worden of behouden kan worden. De mogelijke opties zijn; klein onderhoud, groot onderhoud of verkopen. Met groot onderhoud wordt bedoeld het aanpakken van het dak, isoleren, kozijnen en dubbel glas. De onkosten zijn terug te verdienen met de huidige activiteiten en de dalende stookkosten in zo’n tien jaar. Tevens zou het mogelijk zijn om zonnepanelen te plaatsen in het kader van goed rentmeesterschap. Ook kan daarbij de vraag gesteld worden hoe je wilt omgaan met het verenigingsleven in het dorp. Als kerkenraad zouden we erg graag vanuit de gemeente vernemen wat hierin wijsheid is. Wat wil de gemeente met Concordia? Mogen de KRM verdere prijsopgaven gaan aanvragen?

Na aanleiding hiervan worden vanuit de aanwezigen een aantal vragen gesteld:

-         Hoe komen we aan het geld?

-         Hoe ga je om met het dorpshuis en met café Beuving?

-         De kerkzaal is er. Waarom zou je dan nog meer willen? Voor kerkenwerk is de kerkzaal groot genoeg.

-         Het opknappen zal gewoon moeten gebeuren, want anders kan je het ook niet verkopen. Het aanpakken van Concordia is beter voor de gehele gemeenschap.

-         Hoe staat het met de bemensing voor Concordia?

Met de fusie is eveneens het geld samengevoegd. Feit is dat er veel reserves zijn. Deze reserves staan nu voor een laag rentepercentage op de bank. Er zijn meerdere mogelijkheden. Denk aan grond kopen, verbouwing, pastoraat. De van oorsprong Gereformeerde reserves zijn voldoende voor de kosten van Concordia. De KR wil graag op een zorgvuldige wijze met de reserves omgaan en daarover goed in gesprek blijven met de gemeente. Het respecteren van elkaar in het dorp is zeer zeker van belang en er wordt niet bij ‘elkaar gevist’ naar mogelijke huurders. Concordia functioneert goed en er is in de regio al meer behoefte aan het kunnen huren van een grote zaal. Dit komt onder andere door de sluiting van Schierstee in Wehe-Den Hoorn. Voor de verbouwing was echt de insteek om Concordia af te stoten, maar de tijd en ervaring leert dat dit nu niet gewenst is. Vanuit de vragen en opmerkingen trekt de kerkenraad de conclusie dat het goed is om meer offertes aan te vragen en dan in juni, gezamenlijk met de jaarcijfers, Concordia opnieuw op de agenda te zetten voor de gemeenteavond.

Ten tweede komt het Hervormd gebouwtje ter sprake. Aan de gemeente wordt dezelfde vraag gesteld; wat willen we ermee? Op dit moment zijn er alleen nog af en toe activiteiten van de KND tijdens kerkdiensten in de Laurentiuskerk. Daarnaast is er nog een huurster aanwezig die al achttien jaar geen huurverhoging heeft gehad. Vanuit het KKA zijn ze al langs geweest en de KRM zouden het Hervormd gebouwtje graag willen verkopen.

Punt drie is de kerkzaal van de Immanuelkerk die nog niet definitief af is. Het geluid achterin de zaal is nog problematisch bij grotere diensten. Hetzelfde geldt voor het kunnen zien van de voorganger. De komende tijd zal er geëxperimenteerd worden met het geluid en een podium. Als er nog suggesties zijn voor het liturgisch centrum kunt u zich melden bij Marleen. De voorzetramen zijn inmiddels besteld en worden in mei verwacht. De kerktelefoon wordt nog genoemd en daar zal naar gekeken worden.

De Laurentiuskerk is geschilderd via de stichting Groninger Kerken. De schilderactiviteiten waren pas zeer laat bekend bij de KRM en de communicatie met de stichting Groninger Kerken blijft lastig.

Tot slot is het orgel in de Immanuelkerk aan groot onderhoud toe en dit zal in oktober/november gaan gebeuren.

Pauze

4.  AVG / privacy beleid

Op 16 mei 2018 is de nieuwe wetgeving rondom privacy van kracht gegaan. Het AVG / privacy beleid van de Protestantse gemeente Baflo is vanaf vandaag te vinden op de website of als print te ontvangen.

5.  Bespreekpunt biddag en dankdag verplaatsen naar de zondagse dienst

De opkomst is vaak laag op deze avonden, maar de avonden worden wel als waardevol ervaren. De aanwezigen geven aan deze avonden te laten bestaan en niet te verplaatsen naar de zondagse dienst.

6.  Regionale invulling vanuit het cluster voor de jeugd

Er zullen gezamenlijke diensten georganiseerd gaan worden in de regio.

Er is gesproken over een samenwerking in het catechese werk en voor Baflo is het een optie dit samen met Warffum te doen. In Warffum bestaat sinds kort de pizza-avond en er is een mogelijkheid om hierbij aan te sluiten vanaf de herfst.

7.  Gewenste communicatievormen van de gemeente met de kerkenraad

Allereerst wil de KR, Theresia Sportel zeer bedanken als redactie van het kerkblad Onderweg. De KR zal in de afkondigingen meenemen wanneer er een kerkenraadsvergadering is. Zijn er verder nog behoeften aan communicatie?

8.  Rondvraag

-         Zou op de beamer bij de Bijbelteksten woorden als Heer, God, Hem en Zijn met hoofdletter geschreven kunnen worden? Ja, dit zal vanaf nu handmatig worden aangepast.

-         Is de brievenbus bij de kerk veilig genoeg om daar de bloemenzakjes te deponeren? Ja, na sluiting van de brievenbus zakt de post verder naar beneden en is dan geheel afgesloten.

-         De huurster van Kostersgang 1, hoe wordt daar mee omgegaan? Dit wordt nog verder uitgezocht.

9.  Meditatief moment in de 40-dagen tijd

De centrale vraag tijdens dit meditatieve moment is; hoe ga je om met verschillende levensmomenten. In het Bijbelboek Lucas wordt verteld over een moment waar hemel en aarde elkaar raken. Jezus gaat met een aantal leerlingen de berg op om te bidden en daar ontmoeten zij Mozes en Elia. Dit hemelse moment wil de discipel Petrus graag vasthouden door tenten neer te gaan zetten, zodat ze letterlijk langer in het moment kunnen verblijven. Maar dit is natuurlijk niet reëel. Het is maar een moment die je kan koesteren, maar niet kan vasthouden. Eveneens in het nu speelt deze vraag een rol. In het top 40 nummer ‘Shallow’ van Lady Gaga en Bradley Cooper wordt de vraag als volgt gezongen: “I’m fallin. In all the good times, I find myself longing for change and in the bad times I fear myself’. (Ik val. In alle goed tijden merk ik dat ik verlang naar verandering en in de slechte tijden ben ik bang voor mijzelf). In het nummer komen ze tot de conclusie dat ze door elkaar nooit meer extreem in een diepte zullen vallen. Persoonlijk kunt u zich ook deze vraag stellen en dat is wat met dit meditatief moment aan eenieder wordt meegegeven ter overweging in de 40 dagentijd, een periode van inkeer in de aanloop naar Pasen