Verslag gemeentegesprek zondag 16 juni 2019

 

1.  Opening en mededelingen

Een ruime dertig aanwezigen wordt op deze tweede gemeentebijeenkomst van 2019 van harte welkom geheten door de voorzitter van de kerkenraad Sieds Prins. Sieds meldt dat er zo’n tien personen zich hebben afgemeld.

2.  Hoe verder met Concordia?

Roel Meijer geeft een toelichting met PowerPoint over de toekomstige mogelijkheden van Concordia.

 

 Immanuëlkerk. Een dorpskerk die de godslamp brandend houdt?

 

Geachte gemeenteleden,

 

Op de laatste gemeentevergadering is er informatie gegeven over het eventueel opknappen van Concordia. Wij willen deze informatie graag wat uitgebreider delen met alle gemeenteleden, omdat niet alle gemeenteleden aanwezig (kunnen) zijn op een gemeentevergadering.

Belangrijk blijft de vraag: “Wat voor gemeente willen we zijn en welke gebouwen passen daar het beste bij?”. Willen we gemeente zijn binnen de muren van onze gebouwen of willen we ook onderdeel zijn van de burgerlijke gemeente?

Het uitgangspunt bij de verbouwing van de Immanuelkerk was om te komen tot een gebouw dat een belangrijke centrale plaats in ons dorp Baflo e.o. in kan nemen. Om naast de zondagse erediensten een gebouw te hebben dat doordeweeks gebruikt kan worden door derden en het daarmee een meerwaarde te geven voor de burgerbevolking. Wij, als kerkelijke gemeente, bieden daarmee een gebouw aan waar iedereen meer dan welkom is. Jong of oud. Kerkelijk of niet. Wij kunnen onszelf daarmee zien als gastgezin.

Daarbij hebben wij een citaat van Ds Beekman (voormalig voorzitter van de Hervormde Synode) gebruikt: Leve de dorpskerk! Houd de godslamp brandend! ………………. Houd de kerk in het dorp. Daarbij moet de kerk niet het hele dorp willen bekeren, maar zich dienend opstellen, er is genoeg te doen in het dorp (bron: Protestantse Kerkbode).

De algemene verwachting was dat met het verbouwen van de kerkzaal er voldoende zaalruimte zou zijn om Concordia te zijner tijd af te stoten en daarna toch invulling te kunnen geven aan het onderdeel zijn van de burgerlijke gemeente.

We zien in de afgelopen periode een toenemende belangstelling voor onze gebouwen, zowel voor de verbouwde kerk alsook voor Concordia. Inmiddels zijn er een aantal huurders bijgekomen en is er ook van commerciële zijde belangstelling. Ondertussen is de exploitatierekening duidelijk positief. Dit zeker niet in de laatste plaats dankzij onze beheerder(s).

Met het huidige gebruik kunnen we niet zonder Concordia, al was het alleen al om een aantal grote begrafenissen, met broodmaaltijd vooraf en condoleance achteraf in Concordia.

Bij het afstoten van Concordia zullen we dan ook meerdere mensen/huurders moeten teleurstellen o.a. onze jeugd die gebruik maakt van De Kelder.

Daarmee komen wij voor de vraag te staan: Gaan wij Concordia afstoten zoals de bedoeling was? Of gaan wij Concordia opknappen om, samen met de verbouwde kerk, te komen tot een gebouw dat haar belangrijke centrale plaats in ons dorp Baflo e.o. behoudt?

Als er opgeknapt gaat worden dan heeft dat financiële consequenties. Het gebouw is toe aan een fikse onderhoudsbeurt. Het dak is lek en niet geïsoleerd, bijna overal is er nog enkel glas, de gordijnen zijn aan vervanging toe, enz. Maar ook afstoten van Concordia heeft de nodige financiële consequenties.

Graag willen wij de kerkelijke gemeente betrekken in het beantwoorden van bovenstaande vragen.

 

 

Naar aanleiding van de presentatie komt het gemeentegesprek op gang. Als eerste wordt door een gemeentelid aangegeven dat het jammer is dat er alleen maar getallen worden gepresenteerd van een mogelijke verbouwing en niet van de andere opties. Dit geeft heel duidelijk de richting van de kerkenraad aan. Er wordt hierop geïnformeerd naar de extra kosten van de verbouwing van de kerkzaal. Er wordt hierop geantwoord dat er minimale extra kosten zijn gemaakt en dat de exacte cijfers in het najaar gepresenteerd zullen worden. De tweede opmerking van dit gemeentelid gaat over dat het opknappen van Concordia zal gaan zorgen voor een overcapaciteit in het dorp. Er is al het dorpshuis en is het dan nodig om nog een zalengebouw in het dorp te hebben. Graag dit uitzoeken als kerkenraad. Op dit moment is Concordia de grootste zaal in de omgeving (niet alleen het dorp). Er wordt vanuit verschillende partijen geïnformeerd naar de zaalhuur mogelijkheden en daarmee heeft Concordia een maatschappelijke functie. Vanuit de gemeente heeft er een toneelvoorstelling plaatsgevonden, de zaal in Wehe den Hoorn is niet meer beschikbaar, commerciële partijen als Agri firm hebben belangstelling, kortom er is een reden waarom huurders graag van Concordia gebruik maken.

Het gemeentelid stelt hierop de vraag hoe om te gaan met het onderhoud. Wie gaat het in de toekomst onderhouden? Hierop volgt de opmerking vanuit een gemeentelid dat dit een algemene vraag is die speelt bij elke vereniging. Iedere vereniging heeft te maken met minder vrijwilligers en zorgen over de toekomst. Maar is dit dan de reden om nu al ‘de stekker’ eruit te willen trekken?

Concordia wordt op dit moment beheerd door Klaas Kadijk. Hierin zit een afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Wat als Klaas en Lucy deze taken niet meer kunnen/willen verwezenlijken? Is het werkelijk de taak van de kerk om gebouwen te onderhouden? Moet de kerk nu de grootse vastgoedondernemer in Baflo zijn? En moeten wij als kerk Concordia aanhouden om faciliterend te zijn aan bedrijven in de regio/buiten het dorp?

Wat zou je anders met de 77.000 euro willen gaan doen? Hierop wordt aangegeven om het geld aan pastoraat te besteden. Er is in de toekomst naast de eventuele verbouwing voldoende geld voor pastoraat beschikbaar. Bij de fusie zijn de kerken één geworden en daarmee is er een grote financiële reserve voor pastoraat. De kerkenraad is zich ervan bewust dat inzet van gelden vanuit de oorspronkelijke bloedgroepen gevoelig ligt en wil hierom benadrukken dat het geld voor de verbouwing geheel van Gereformeerde zijde komt. Er wordt geen geld van Hervormde zijde hiervoor gebruikt. 

Het gebouw Concordia is op dit moment bij verkoop haast niets waard en met de verbouwing zorg je voor een gebouw met waarde voor de toekomst. Het nu verkopen levert niets op, zorgt ervoor dat de Kelder als jeugdsoos niet meer beschikbaar is voor de jeugd en dat vele dorpsverenigingen geen gebruik meer van de zalen kunnen maken. Als kerkenraad willen we er echt voor pleiten om kerk te zijn voor het gehele dorp en er niet verantwoordelijk voor zijn dat de kerk ten onder gaat tezamen met allerlei maatschappelijke activiteiten. Een gemeentelid vult hierop aan ‘ja dan is alles onder een dak’. Waarop een ander gemeentelid zegt: ‘gemeente zijn in de hele gemeente, waarom dan niet met de gehele burgerlijke gemeente van Baflo e.o.? Door b.v. bij een begrafenis de dienst vanuit de kerk en een broodmaaltijd vanuit het dorpshuis’.

Een tweede gemeentelid komt met de vraag hoe er tegen een zonnepanelen collectief wordt aangekeken. Deze optie is er zeker, maar er moet eerst onderzocht worden of de dak sterkte voldoende is. Er is plek voor zo’n zestig zonnepanelen. Deze optie staat zeker open.

Een derde gemeentelid merkt op dat de kerkzaal prachtig is gerenoveerd met het doel om als multifunctionele zaal ingezet te gaan worden. Het gebruik van de kerkzaal hiervoor kan veel meer ingezet worden, in plaats van het gebruik van Concordia. De multifunctionaliteit vraag erom dat de kerkzaal vaker omgebouwd dient te worden en daar zijn op dit moment nog onvoldoende vrijwilligers voor. Hierdoor is het fijn dat de opstelling in Concordia goed staat en direct gebruikt kan worden. Klaas geeft tevens aan dat er mensen zijn die niet vanuit een kerkzaal begraven willen worden, maar vanuit Concordia. Als reactie hierop vanuit een gemeentelid: ‘Denk toch meer in mogelijkheden. Steek het geld dan meer in de kerkzaal om de multifunctionaliteit beter mogelijk te laten zijn en ga niet als gemeente zoveel geld uitgeven voor een enkele huurder die belangstelling heeft’.

De centrale vraag is ‘hoe kerk zijn in het dorp?’ ‘Wat doen we als Christelijke gemeente om de gebouwen tot dienst te maken voor de gemeente?’

De eindconclusie is dat de kerkenraad de aanbevelingen zeer ter harte neemt en dat de kerkenraad zal uitzoeken wat de sloopprijs van Concordia is, hoe tegen samenwerking met andere gebouwen wordt aangekeken en wat de waarde van directe verkoop van Concordia is. Als toevoeging op afbraak wordt nog opgemerkt dat de huidige bewoners van de pastorie het recht hebben op 1/3 deel van het grondoppervlak. Dit is contractueel vastgelegd.


 

 

3.  Liturgisch interieur Immanuelkerk

Kerkelijk werker, Marleen Stokroos, geeft een korte toelichting op het vervolg van het liturgisch interieur.

Zoals afgesproken gaan we de draad m.b.t. interieur weer oppakken. Met het oog op symboliek en heiligheid, mooiheid en efficiëntie.

In het verleden hebben verschillende mensen hier zo hun gedachten al over laten gaan en zijn ideeën de revue gepasseerd.

We willen graag beginnen waar dit proces is geëindigd en met elkaar vaststellen welke voorstellen hiervan nog wenselijk en functioneel zijn. Welke erbij zijn gekomen om vervolgens de uitwerking concreet te maken.

Om dit te bereiken willen we allen van de eerdere commissie vragen om aan te geven of je hierin opnieuw wilt meedenken en doen. We vragen je om dit kenbaar te maken door Marleen voor 30 juni te mailen (m.stokroos@outlook.com)

Er is alvast een datum geprikt voor een eerste overleg op:

14 augustus om 13.30 in de kerkzaal. 

 

 

4.  Brief vanuit de classis / uitbreiding Kerkenraad

De kerkenraad, doet een dringende oproep voor kerkenraadsleden in het najaar.

In het afgelopen jaar hebben we eerdere vrijblijvende oproepen gedaan tot uitbreiding van de kerkenraad.

Maar n.a.v. de brief vanuit de classis (zie vorige Onderweg) en de wetenschap dat in het najaar een aantal kerkenraadsleden zullen aftreden omdat hun ambtstermijn verstreken is, doen we een urgente oproep voor uitbreiding van de kerkenraad.

Zoals het nu lijkt is minimaal nodig:

Een diaken, een pastoraal ouderling, nieuwe scriba en een notulist.

 

Binnen de kerkenraad hebben we het nog niet concreet gehad over een werving- en verkiezingsprocedure, maar deze willen we wel aan het begin van het volgend seizoen gaan opstarten.

Op dit moment benadrukken we de urgentie van deze oproep. Het is echt noodzaak dat er mensen zijn die hierin gaan opstaan.

 

5.  Rondvraag

Tijdens de rondvraag worden de volgende vragen gesteld:

-         Zou het borduursel vanuit zaal 4 weer in de kerkzaal opgehangen kunnen worden? Deze optie zal worden meegenomen in het overleg m.b.t. interieur. Een aantal aanwezigen waren positief over het voorstel.

-         Bij deze doet Marleen Stokroos een oproep om voor zondag 7 juli wat te willen bakken. Aangeven dat je wat maakt kan via intekenlijsten of door met haar contact op te nemen.

-         De voorzetramen zouden al geïnstalleerd zijn in de kerkzaal, maar helaas waren de voorzetramen verkeerd gemeten. Op kosten van het bedrijf worden nieuwe voorzetramen gemaakt en dit zal nog zo’n drie á vier maanden extra tijd duren.

-         De voormalige CDBS Ichthus zal worden gesloopt om plaats te maken voor de brandweer. Op de school hangt een metalen frame met een Christelijke afbeelding. Er is gevraagd of de kerk hier belang bij heeft. Er wordt nu gezocht naar een passende plek. Er is gesproken over het plaatsen onder de poort of aan de voorzijde van de kerk.

Sieds bedankt eenieder voor zijn/haar komst en wenst iedereen een mooie zondag en Vaderdag verder. Hierna sluit Marleen het gemeentegesprek af met een gebed.